Regler for Stationsturneringen 2018

04-03-2019

Indbydelse, program og REGLER.

Turneringsbetingelser:

Matchafvikling
Matchen spilles mellem stationer, afdelinger og pensionister under PI København.

Puljematcherne skal afvikles på følgende datoer: Onsdag 25. april, onsdag 6. juni, torsdag 21. juni 2018 og tirsdag den 14. august 2018.

Disse kan ændres og offentliggøres endeligt under lodtrækningen til puljerne under medlemsmødet, da det afhænger af antallet af tilmeldte hold.

Kvartfinalerne skal afvikles den 29. august.
Fristerne kan fraviges, såfremt holdkaptajnerne bliver enige om en dato før de fastlagte datoer.

Matchtidspunkt er kl. 1000 den pgl. dag, såfremt ikke andet aftales. Ved helt særlige omstændigheder kan en match aftales til et senere tidspunkt, men det kræver turneringsledelsens accept.

Semifinalerne afvikles tirsdag den 11. september 2018 på endnu ukendt bane, tidspunkt tilgår.

Finalen afvikles torsdag den 4. oktober 2018 på Scandinavia.

Præmieoverrækkelse finder sted i forbindelse med finaleafviklingen.

Tilmelding og frister m.v.
Stationer, afdelinger og seniorer tilmelder deres hold på en særlig liste, der indsendes til turneringsledelsen inden fristens udløb. Med tilmeldingen betales en matchfee på 1.000 kr. pr. hold.

Antal af deltagende hold i Stationsturneringen er med baggrund i Golfafdelingens økonomi fastsat til max. 20 hold.

Betegnelsen for et hold skal følge tjenestestedets betegnelse (f.eks. Station Bellahøj, Specialenheden, Politigården).

Tilmeldes mere end et hold angives fortløbende nummer (f.eks. Station Bellahøj 1, Station Bellahøj 2).

Tilmelding af et hold kræver min. 6 aktive spillere i bruttotruppen. Civile medlemmer kan indgå på holdene, såfremt disse ikke på anden måde kan fyldes op. Spillere skal ikke inddeles i handicaporden ved tilmelding af mere end et hold.

Tilmelding sendes på mail til: Søren Norlander - se e-mail-adresse nederst på siden.

Frist for tilmelding og betaling af matchfee er mandag den 19. marts 2018.

Tilmeldte holds matchkoordinator vil efterfølgende modtage bekræftelse, puljeinddeling m.m. fra turneringsledelsen.

Betales matchfeen ikke rettidigt er tilmeldingen ugyldig, hvilket betyder, at holdet ikke deltager i Stationsturneringen 2018.

Trækker et tilmeldt hold sig efter lodtrækningen af puljer på medlemsmødet tilbagebetales tilmeldingsgebyret ikke.

Matchkoordinator og holdkaptajn
Hvert hold skal udpege en matchkoordinator, som er ansvarlig overfor turneringsledelsen med hensyn til tilmelding, tidsfrister, afregning, protester og lignende forhold, der vedrører turneringen, herunder at alle spillere er medlemmer af golfafdelingen under PI-København.

Hvert hold skal udpege en holdkaptajn, der er ansvarlig for gennemførelse af selve matchen på dagen. Holdkaptajnen, der også kan være matchkoordinator, meddeler umiddelbart inden matchen holdets opstilling til det andet holds kaptajn.

Spilleform og handicap m.v.
Hulspil over 18 huller for hold med 2 singler og 1 greensome (i alt 4 spillere).

Single: Efter beregning af SPH skal der nulstilles og reduceres, hvilket betyder, at spilleren i hver single med laveste SPH reduceres til 0 (nul). Med tilsvarende antal slag, som spilleren med laveste SPH blev reduceret med, reduceres nu modstanderen i hver single.

Greensome: Begge spillere på holdet slår ud på alle huller. Holdet vælger herefter den bold, som de vil spille videre med. Den spiller som har slået drivet, må ikke slå igen. Derefter skiftes man til at slå indtil bolden er i hul. Hvis begge spillere slår bolden "Out of Bounds" må kun den ene spiller slå en ny bold fra Tee-stedet.
Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel. Man lægger begge spillers spillehandicap sammen og deler med 2.
Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: (12+18)/2= 15.
Bliver resultatet eks. 15,5 rundes der ned. Altid ned til nærmeste hele tal. Holdet med færrest slag nulstilles
Eks.: Rødt hold får 14 slag og grønt hold 15 slag. Rødt hold nulstilles, grønt hold har et slag på banens sværest hul.

Der spilles med fuldt handicap.
Anvend den pågældende banes konverteringstabel til beregning ud fra spillerens aktuelle hcp.

Herrerne spiller fra gul tee og damerne fra rød tee.

En spiller skal spille med sit aktuelle hcp. En spiller må gerne deltage med et officielt handicap på over 36, men maksimum grænsen på selve spilledagen må max. sættes til handicap 36,0. Bemærk de enkelte klubbers evt. max. handicap for spil på banen.

Protester og tvivl om fremgangsmåde
Der henvises til regel 34, nedenstående er kun et uddrag:
Hvis en slagspiller under spillet af et hul er i tvivl om sine rettigheder eller den korrekte fremgangsmåde, må hullet færdigspilles med to bolde uden straf.
Efter at den situation, der skabte tvivlen, er opstået, skal slagspilleren, før der foretages yderligere, meddele sin markør eller en medslagspiller, at der spilles to bolde, samt hvilken bold der skal gælde, hvis Reglerne tillader det. Hvis han undlader at gøre dette, gælder Regel 3-3b(ii).
Slagspilleren skal meddele turneringsledelsen de faktiske omstændigheder, inden resultatkortet afleveres.  Hvis dette undlades, diskvalificeres spilleren.

Ordensregler m.m.
Enhver deltager i turneringen har pligt til at overholde de til enhver tid gældende golf-, etikette- og ordensregler.

Usportslig optræden eller overtrædelse af en ordensregel kan medføre advarsel eller karantæne bestemt af turneringsledelsen.

Deltagere
Spillere skal have fuldt og gyldigt medlemskab af PI- København, Golfafdelingen og en klub under DGU; det vil sige, at spilleren skal være i besiddelse af et DGU-kort eller en tilsvarende, anerkendt golfklub i udlandet.

Tidligere ansatte i politiet, men nu pensionerede (i det følgende kaldet seniorspillere), der opfylder ovenstående betingelser kan deltage enten på et stations- eller afdelingshold eller på et senior-hold. For at et sådant senior-hold kan tilmeldes kræves, at der blandt de tilmeldte, er mindst 3 aktive seniorspillere i bruttotruppen.

En spiller må kun spille for den station eller afdeling, hvor pågældende er tjenestegørende på tilmeldingstidspunktet. En spiller må ikke spille for andre stationer, afdelinger eller seniorhold end det først tilmeldte hold.

Civile medlemmer kan undtagelsesvis deltage, såfremt et hold mangler en spiller for at kunne deltage i turneringen.

Turneringsledelsen kan dispensere for reglerne i dette afsnit, dog ikke første afsnit, samt for evt. eftertilmelding af spillere, såfremt særlige forhold gør sig gældende (f.eks. ændring af tjenestested/pensionering/orlov/tjenestefri/ikke tilstrækkelig antal deltagere på/i en station eller afdeling).

Matchregler m.v.
Navne og handicap opføres på resultatkortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Det vindende holds kaptajn er ansvarlig for at resultatkortet er turneringsledelsen i hænde senest 3 dage efter matchen. Overholdes fristen ikke, taber det vindende hold matchen med 2 turneringspoint (0-2). Har holdene delt matchen er den aldersmæssigt yngste kaptajn ansvarlig for at fristen overholdes. Overholdes fristen ikke taber denne kaptajns hold matchen med 2 turneringspoint (0-2).

Holdkaptajnen må frit vælge, hvem der spiller Greensome, men de 2 singler skal opstilles i handicaporden.

Hvis et hold ikke stiller med fuldt hold til en match, gælder følgende regler: Mangler 1 spiller tabes 2. single, mangler 2 spillere tabes 1. single og 2. single. Mangler 3 spillere tabes parmatchen.

Hvis et hold ikke stiller med spillere tabes matchen 0-7 og 2 turneringspoint (0-2). Kan ingen af holdene stille med spillere er resultatet 0-0 (matchpoint som turneringspoint).

Matcherne skal spilles på baner i Danmark, der er en anerkendt bane under DGU. I puljematcherne vælger hjemmeholdet bane, en bane hvor mindst en af spillerne har hjemmeklub/er medlem/har fritspils ordning - i kvartfinalen er "1´eren" hjemmehold og kan frit vælge en bane, dog stadig max. 300 kroners tilskud pr. mand. Hjemmeholdet kan frivilligt frasige sig hjemmebanen, ellers med samme regler.

Ved overtrædelse af ovenstående kan turneringsledelsen vælge at pålægge det overtrædende hold en økonomisk straf.

Spillerne er selv ansvarlige for om deres handicap tillader spil på de enkelte baner.

Matcherne skal afvikles på det aftalte (fastsatte) tidspunkt. Det aftalte spilletidspunkt kan ikke fraviges.

Afbrydes en match på grund af mørke eller vejrlig, aftales en ny spilledato og matchen fortsætter, hvor man afsluttede sidst. Dette nye tidspunkt kan heller ikke fraviges.

Tilsidesætter en spiller på et hold betingelserne for deltagelse i Stationsturneringen eller sine rettigheder for deltagelse, diskvalificeres hele holdet og mister alle sine point. Spilleren, som har givet anledning til diskvalifikationen, udelukkes tillige for deltagelse i golfturneringer under PI-København i en nærmere fastsat periode.

Protester
Skal være skriftlige og turneringsledelsen i hænde senest 48 timer efter afviklingen af den pågældende match.

Match- og turneringspoint
Hver vunden single giver 2 matchpoint. Hvis matchen står lige efter 18 huller deles matchen med 1 matchpoint til hver side.

Doublen giver 3 matchpoint. Hvis matchen står lige efter 18 huller deles matchen med 1 matchpoint til hver side.

Det hold, som har flest matchpoint, når matchen er færdig, er vinder og får 2 turneringspoint (2-0). Hvis holdene har lige mange matchpoint, får hvert hold 1 turneringspoint (1-1).

Hvis 2 eller flere hold står lige ved puljematch afslutningen, gælder følgende regel:
1. Holdenes indbyrdes match
2. Flest vundne holdmatcher
3. Mest positive matchpoint forskel
4. Flest vundne doubler
5. Flest vundne 1. singler
6. Flest vundne 2. singler
7. Lodtrækning

Ligeledes ved udfindelsen af de 2 bedste 3ér. Dette udlignes i form af officiel omregningstabel ved forskellig antal hold i hver pulje.

Det øvre afsnit kan træde i kraft, afhængig af antal tilmeldte hold.

Kan et hold ikke stille hold med mindst 2 spillere, skal der gives besked til modstanderholdet senest 2 dage før. Er dette ikke sket kan turneringsledelsen udelukke holdet fra videre deltagelse i turneringen. I puljen overtager det næstfølgende hold pladsen videre i turneringen.

Ender en cupkamp uafgjort (kvart, semi eller finale) afgøres matchen på dagen ved at lade doublen spille sudden death på et hul/huller efter aftale med den pgl. klub.

Caddie
Er tilladt.

Mobiltelefoni og afstandsmåler
Tændt mobiltelefon under spillet medfører diskvalifikation af den pågældende spiller, medmindre der blandt spillerne i den pågældende bold er fuldstændig enighed om, at mobiltelefon må være tændt under spillet. Der skal i sidstnævnte tilfælde udvises størst muligt hensyn til andre spillere på banen.

Evt. lokalregler om anvendelse af mobiltelefoner på den pågældende bane skal dog følges.

Afstandsmåler er tilladt medmindre en lokalregel forbyder anvendelsen.

Matchfee, tilskud og afregning
Matchfeen, der udgør 1.000 kr. pr. hold, betales ved tilmeldingen.

Beløbet indsættes på Golfafdelingens konto: 0400-107 561 5619.

Kun rettighed tilmelding og betaling giver adgang til turneringen.

Der ydes tilskud til greenfee til den enkelte spiller fra Golfafdelingen på indtil 300 kr. pr. match.

Afregningen sker ved, at holdkaptajnen i forbindelse med udfyldelse af resultatkortet også påfører dette de faktiske betalte greenfee-omkostninger samt til hvem og hvor beløbet ønskes indsat (kontonummer til bank skal anføres).

Golfafdelingen dækker de faktiske greenfee-udgifter til semifinalerne og finalen.

Resultatkortet skal underskrives af begge holdkaptajner.

Resultatkort/afregningsblanketten sendes rettidigt til turneringsledelsen. Skal scannes/tage et billede og send på mail.

Turneringsledelsen sender en kopi af resultatkortet til kassereren, der efterfølgende sørger for, at beløbet indsættes til den anførte modtager.

Der kan ikke gives forskud, og der må kun anføres én beløbsmodtager fra hvert hold. Beløbet kan ikke overføres til en sprogforeningskonto.

Turneringsledelse

Alle spørgsmål og tvister afgøres af turneringsledelsen - Søren Norlander.

Afgørelser kan ikke påklages.

Spørgsmål om turneringsbetingelserne kan rettes til:

Søren Norlander, sno001@politi.dk

/TURNERINGSLEDELSEN

 

Læs indbydelsen i PDF-format - klik  her.

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link:

Link til www.adobe.dk