Regler for Stationsturneringen 2011

20-03-2011

Matchafvikling

Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København.

Puljematcher skal afvikles i perioden fra 1. maj 2011 til senest den 30. august 2011.

Puljematcherne skal afvikles på følgende datoer: Mandag den 23. maj, onsdag den 22. juni og tirsdag den 30. august efter et ved lodtrækning fundet matchprogram. Såfremt der skulle blive puljer med 5 hold vil følgende datoer blive tilføjet matchprogrammet: tirsdag den 7. juni og torsdag den 11. august.

Kvartfinalerne skal afvikles mandag den 12. september 2011.

Semifinaler skal afvikles mandag den 26. september 2011.

Finalen skal afvikles fredag den 7. oktober 2011.

Fristerne kan fraviges, såfremt holdkaptajnerne bliver enige om en dato før de fastlagte datoer.
Matchtidspunkt er kl. 1000 den pågældende dag, såfremt ikke andet aftales.

Præmieoverrækkelse finder sted i forbindelse med medlemsmødet det efterfølgende år.

Tilmelding og frister m.v.
Stationer, afdelinger eller seniorer tilmelder deres hold på en særlig liste, der indsendes til turneringsledelsen inden fristens udløb. Med tilmeldingen betales en matchfee på 1.000 kr. pr. hold.

Antal af deltagende hold i Stationsturneringen er med baggrund i Golfafdelingens økonomi fastsat til max. 20 hold.

Betegnelsen for et hold skal følge tjenestestedets betegnelse (f.eks. Station Bellahøj, Specialenheden, Politigården).

Tilmeldes mere end et hold angives fortløbende nummer (f.eks. Station Bellahøj 1, Station Bellahøj 2).

Der kan tilmeldes et eller to hold pr. station, afdeling eller pensionister. Tilmelding af et hold kræver min. 6 aktive spillere i bruttotruppen. Spillere skal ikke inddeles i handicaporden ved tilmelding af mere end et hold.

Tilmelding sendes til: Kim Bo Munthesen, Politigården, HS.

Frist for tilmelding og betaling af machtfee er fredag den 20. april 2011.

Tilmeldte holds matchkoordinator/holdkaptajn vil efterfølgende modtage bekræftelse, puljeinddeling m.m. fra turneringsledelsen.

Betales matchfeen ikke rettidigt er tilmeldingen ugyldig, hvilket betyder, at holdet ikke deltager i Stationsturneringen 2011.

Matchkoordinator og holdkaptajn
Hvert hold skal udpege en matchkoordinator, som er ansvarlig overfor turneringsledelsen med hensyn til tilmelding, tidsfrister, afregning, protester og lignende forhold, der vedrører turneringen.

Hvert hold skal udpege en holdkaptajn, der er ansvarlig for gennemførelse af selve matchen. Holdkaptajnen, der også kan være matchkoordinator, meddeler umiddelbart inden matchen holdets opstilling til det andet holds kaptajn.

Spilleform og handicap m.v.
Hulspil over 18 huller for hold med 2 singler og 1 fourball (i alt 4 spillere).

Fourball: Begge spillere spiller deres egen bold fra teestedet til hullet. Scoren for den af de 2 partnere, som har det laveste nettoscore, noteres på scorekortet.

Der spilles med fuldt handicap.
Anvend den pågældende banes konverteringstabel til beregning ud fra spillerens aktuelle hcp.

Efter beregning af SPH skal der nulstilles og reduceres, hvilket betyder, at spilleren i hver bold med laveste SPH reduceres til 0 (nul).

Med tilsvarende antal slag, som spilleren med laveste SPH blev reduceret med, reduceres nu øvrig(e) spiller(e) i hver bold.

Herrerne spiller fra gul tee og damerne fra rød tee.

En spiller skal spille med sit aktuelle hcp. En spiller må gerne deltage med et officielt handicap på over 36, men maximumgrænsen på selve spilledagen må max. sættes til handicap 36,0. Bemærk de enkelte klubbers evt. max. handicap for spil på banen.

Protester og tvivl om fremgangsmåde
Der henvises til regel 34, nedenstående er kun et uddrag:
Hvis en slagspiller under spillet af et hul er i tvivl om sine rettigheder eller den korrekte fremgangsmåde, må hullet færdigspilles med to bolde uden straf.
Efter at den situation, der skabte tvivlen, er opstået, skal slagspilleren, før der foretages yderligere, meddele sin markør eller en medslagspiller, at der spilles to bolde, samt hvilken bold der skal gælde, hvis Reglerne tillader det. Hvis han undlader at gøre dette, gælder Regel 3-3b(ii).
Slagspilleren skal meddele Turneringsledelsen de faktiske omstændigheder, inden resultatkortet afleveres. Hvis dette undlades, diskvalificeres spilleren.

Ordensregler m.m.
Enhver deltager i turneringen har pligt til at overholde de til enhver tid gældende golf-, etikette- og ordensregler.
Usportslig optræden eller overtrædelse af en ordensregel kan medføre advarsel eller karantæne bestemt af Turneringsledelsen.

Deltagere
Spillere skal have fuldt og gyldigt medlemskab af PI- København, Golfafdelingen og en klub under DGU; det vil sige, at spilleren skal være i besiddelse af et DGU-kort eller en tilsvarende, anerkendt golfklub i udlandet.

Tidligere ansatte i politiet, men nu pensionerede (i det følgende kaldet seniorspillere), der opfylder ovenstående betingelser kan deltage enten på et stations- eller afdelingshold eller på et senior-hold. For at et sådant senior-hold kan tilmeldes kræves, at der blandt de tilmeldte, er mindst 3 aktive seniorspillere i bruttotruppen.

En spiller må kun spille for den station eller afdeling, hvor pågældende er tjenestegørende på tilmeldingstidspunktet. En spiller må ikke spille for andre stationer, afdelinger eller seniorhold end det først tilmeldte hold.

Turneringsledelsen kan dispensere for reglerne i dette afsnit, dog ikke første afsnit, samt for evt. efter-tilmelding af spillere, såfremt særlige forhold gør sig gældende (f.eks. ændring af tjenestested/pensionering/orlov/tjenestefri/ikke tilstrækkelig antal deltagere i en afdeling).

Matchregler m.v.
Navne og handicap opføres på resultatkortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Det vindende holds kaptajn er ansvarlig for at resultatkortet er turneringsledelsen i hænde senest 3 dage efter matchen. Overholdes fristen ikke, taber det vindende hold matchen med 2 turneringspoint (0-2). Har holdene delt matchen er den aldersmæssigt yngste kaptajn ansvarlig for at fristen overholdes. Overholdes fristen ikke taber denne kaptajns hold matchen med 2 turneringspoint (0-2).

Holdkaptajnen må frit vælge, hvem der spiller Fourball, men de 2 singler skal opstilles i handicaporden.

Hvis et hold ikke stiller med fuldt hold til en match, gælder følgende regler: Mangler 1 spiller tabes 2. single, mangler 2 spillere tabes 1. single og 2. single. Mangler 3 spillere kan parmatchen gennemføres, jfr. regel 30-3a, med kun 1 spiller. På et seniorhold skal denne ene spiller være en seniorspiller.

I parmatchen kan en fraværende spiller (partner) slutte sig til matchen mellem hullerne, men ikke under spillet af et hul.

Den spiller (partner), der slutter sig til spillet, skal være opført på holdets startliste inden matchen.

Hvis et hold ikke stiller med spillere tabes matchen 0-7 og 2 turneringspoint (0-2). Kan ingen af holdene stille med spillere er resultatet 0-0 (matchpoint som turneringspoint).

Matcherne skal spilles på baner i Danmark, der er en anerkendt bane under DGU eller en "aftalebane". I puljematcherne vælger hjemmeholdet bane, en bane hvor mindst en af spillerne er medlem eller en bane, som Golfafdelingen har indgået aftale med om reduceret greenfee - i kvartfinalen er "2eren" hjemmehold. Hjemmeholdet kan frivilligt frasige sig hjemmebanen, ellers med samme regler. I semifinalen og finalen er der frit banevalg i DK.

Spillerne er selv ansvarlige for om deres handicap tillader spil på de enkelte baner.

Matcherne skal afvikles på det aftalte (fastsatte) tidspunkt. Det aftalte spilletidspunkt kan ikke fraviges.

Afbrydes en match på grund af mørke eller vejrlig, aftales en ny spilledato og matchen fortsætter, hvor man afsluttede sidst. Dette nye tidspunkt kan heller ikke fraviges.

Tilsidesætter en spiller på et hold betingelserne for deltagelse i stationsturneringen eller sine rettigheder for deltagelse, diskvalificeres hele holdet og mister alle sine point. Spilleren, som har givet anledning til diskvalifikationen, udelukkes tillige for deltagelse i golfturneringer under PI-København i en nærmere fastsat periode.

Kan holdkaptajnerne ikke enes om en spilledag for afvikling af en puljematch inden fristens udløb skal Turneringsledelsen straks underrettes herom. Turneringsledelsen fastsætter derefter en matchdag, som ikke kan fraviges.

Afvikles finaler, semifinalerne og kvartfinaler ikke som fastlagt af Turneringsledelsen foreholdes som under matchregler m.v.

Protester
Skal være skriftlige og turneringsledelsen i hænde senest 48 timer efter afviklingen af den pågældende match.

Match- og turneringspoint
Hver vunden single giver 2 matchpoint, sejr i parmatchen giver 3 matchpoint. Hvis matchen står lige efter 18 huller deles matchen med 1 matchpoint til hver side. Det hold som har flest matchpoint, når matchen er færdig, er vinder og får 2 turneringspoint (2-0). Hvis holdene har lige mange matchpoint får hvert hold 1 turneringspoint (1-1).

Hvis 2 eller flere hold står lige ved turneringsafslutningen, gælder følgende regel: Holdenes indbyrdes match, flest vundne holdmatcher, flest vundne parmatcher, flest vundne singler og lodtrækning.

Er et hold udeblevet fra en match, mister dette hold muligheden for at gå videre i turneringen. I puljen overtager det næstfølgende hold pladsen videre i turneringen.

Caddie
Er tilladt.

Mobiltelefoni og afstandsmåler
Tændt mobiltelefon under spillet medfører diskvalifikation af den pågældende spiller, medmindre der blandt spillerne i den pågældende bold er fuldstændig enighed om, at mobiltelefon må være tændt under spillet. Der skal i sidstnævnte tilfælde udvises størst mulig hensyn til andre spillere på banen.

 

Evt. lokalregler om anvendelse af mobiltelefoner på den pågældende bane skal dog følges.

Afstandsmåler er tilladt medmindre en lokalregel forbyder anvendelsen.

Matchfee, tilskud og afregning
Matchfeen, der udgør 1.000 kr. pr. hold, betales ved tilmeldingen.

Beløbet indsættes på Golfafdelingens konto: 0400-107 561 5619.

Kun rettighed tilmelding og betaling giver adgang til turneringen.

Der ydes tilskud til greenfee til den enkelte spiller fra Golfafdelingen på indtil 300 kr. pr. match. Tilskuddet er dog afhængig af Golfafdelingens økonomi.

Afregningen sker ved, at holdkaptajnen i forbindelse med udfyldelse af resultatkortet også påfører dette de faktiske betalte greenfee-omkostninger samt til hvem og hvor beløbet ønskes indsat (kontonummer til bank skal anføres).

Resultatkortet skal underskrives af begge holdkaptajner.

Resultatkort/afregningsblanketten sendes rettidigt til Turneringsledelsen.

Turneringsledelsen sender en kopi af resultatkortet til kassereren, der efterfølgende sørger for, at beløbet indsættes til den anførte modtager.

Der kan ikke gives forskud, og der må kun anføres én beløbsmodtager på hvert hold. Beløbet kan ikke overføres til en sprogforeningskonto.

Turneringsledelse
Alle spørgsmål og tvister afgøres af turneringsledelsen - Kim Bo Munthesen og Søren Norlander.

Afgørelser kan ikke påklages.

Spørgsmål om turneringsbetingelserne kan rettes til:

Kim Bo Munthesen, mobil 29801262, eller Søren Norlander, mobil 40932148.

TURNERINGSLEDELSEN