Vedtægter for Politiets Idrætsforening København, Golfafdelingen

Stiftet fredag den 25. AUG 2000

Golfafdelingen.dk


§ 1
AFDELINGENS NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1:
Afdelingens navn er "Politiets Idrætsforening, København, Golfafdelingen".
Afdelingens hjemsted er København.

§ 2
AFDELINGENS FORMÅL

Stk. 1:
Det er Golfafdelingens formål at varetage medlemmernes interesser og give dem lejlighed til at dyrke golf under de bedst mulige betingelser.

Stk. 2:
Golfafdelingen har til formål at fremme interessen for golf, ved at være samlingssted for golfinteresserede deltagelse i og afholdelse af golfarrangementer og turneringer uddannelse i teori og praksis varetagelse af fællesinteresser vedr. golf.

§ 3
MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Stk. 1:
Golfafdelingen er en af flere idrætsafdelinger under Politiets Idrætsforening, København.

Stk. 2:
Golfafdelingen er underkastet love og bestemmelser for følgende organisationer:
Danmarks Idrætsforbund (DIF)
Dansk Golf Union (DGU)
Dansk Politi-Idræts Forbund (DPIF)
Politiets Idrætsforening, København (PI)

§ 4
OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Stk. 1:
Som medlem kan optages alle ansatte inden for politier samt disses ægtefæller, samlevere og børn. Civile kan optages i afdelingen som medlemmer, såfremt intet konkret taler imod.
For at kunne optages som medlem af Golfafdelingen kræves desuden, at man er medlem at Politiets Idrætsforening, København.

Stk. 2:
Indmeldelse skal ske skriftligt til kassereren ved udfyldelse af Golfafdelingens egen indmeldelsesblanket.

§ 5
KONTIGENT

Stk. 1:
Golfafdelingens særkontingent fastsættes for 1 år ad gangen på det ordinære medlemsmøde.

Stk. 2:
Særkontingentet opkræves som hovedregel månedsvis forud via Sprogforbundet.

Stk. 3:
Hvor dette ikke er muligt, opkræves det årlige særkontingent kvartalsvis forud.

§ 6
UDMELDELSE - EKSKLUSION

Stk. 1:
Til gyldig udmeldelse af Golfafdelingen kræves, at den sker skriftligt med mindst 8 ugers varsel. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Golfafdelingen har ingen forpligtelser ved manglende udmeldelse.

Stk. 2:
Er særkontingent ikke indbetalt 4 uger efter rettidig betalingsdag rykkes skriftligt for betaling. Sammen med rykkerskrivelse fremsendes kopi af vedtægternes § 6.
Såfremt indbetaling fortsat ikke har fundet sted 4 uger fra rykkerskrivelsens datering, kan Golfafdelingen skriftligt ekskludere vedkommende af Golfafdelingen med virkning fra næst følgende kontingentindbetalingsdato, dog med mindst 8 dages varsel.

Stk. 3:
Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages som medlem på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til Golfafdelingen, herunder eventuelt rykkergebyr.

Stk. 4:
Golfafdelingen kan endvidere ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning dertil. Golfafdelingens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af Golfafdelingens afdelingsudvalg har stemt for eksklusionen.

Stk. 5:
Vedkommende skal, inden Golfafdelingen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på det først kommende medlemsmøde.

Stk. 6:
I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på et medlemsmøde, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før medlemsmødet, ligesom vedkommende har adgang til den del af medlemsmødet, der vedrører eksklusionsspørgsmålet, hvor han har ret til at forsvare sig.

Stk. 7:
Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 8:
Eksklusion af et medlem kræver ved alle instanser 2/3 stemmemajoritet af de stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 9:
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til et medlemsmødebeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny medlemsmødebeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

Stk. 10:
Såfremt et medlem ekskluderes fra Golfafdelingen, skal forretningsudvalget underrettes herom.

§ 7
ORDINÆRT MEDLEMSMØDE

Stk. 1:
Medlemsmødet er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, højeste myndighed i alle Golfafdelingens anliggende.

Stk. 2:
Det ordinære medlemsmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal, indkaldes med 8 dages varsel, og skal være meddelt i bladet POLITI-IDRÆT måneden før medlemsmødet.

Stk. 3:
Forslag, der ønskes forelagt medlemsmødet til vedtagelse, skal være Golfafdelingen i hænde senest 3 dage før medlemsmødets afholdelse.

Stk. 4:
Kun medlemmer af Golfafdelingen har adgang til medlemsmødet.
Bestyrelsen kan invitere gæster.

Stk. 5:
Stemmeret har alle medlemmer af Golfafdelingen, som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 6:
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§ 8
DAGSORDEN

Stk. 1:
Dagsorden for det ordinære medlemsmøde skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg - 3 medlemmer.
Golfafdelingens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse for det forløbne år.
Fastlæggelse af særkontingent samt budget for det kommende år.
Behandling af indkommende forslag.
Valg jf. § 11 og § 13.
Eventuelt.

§ 9
MEDLEMSMØDETS LEDELSE MV.

Stk. 1:
Medlemsmødet vælger sin dirigent blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2:
Medlemsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, bortset fra de i disse vedtægter specielt nævnte tilfælde (Eksklusion, vedtægtsændringer og Golfafdelingens nedlæggelse).

Stk. 3:
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt, såfremt blot 1 bestyrelsesmedlem eller 1/10 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer begærer dette.

Stk. 4:
Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Stk. 5:
Medlemsmødets beslutninger indføres i protokol, hvori også referat af forhandlingerne skal optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
Dirigenten underskriver protokollen.

Stk. 6:
Alle valg sker ved direkte valg til de enkelte poster.

§ 10
EKSTRAORDINÆRT MEDLEMSMØDE

Stk. 1:
Ekstraordinært medlemsmøde kan til enhver tid indkaldes af Golfafdelingens afdelingsbestyrelse.

Stk. 2:
Ekstraordinært medlemsmøde skal indkaldes, når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til Golfafdelingen.

Stk. 3:
I sidstnævnte tilfælde skal medlemsmødet afholdes senest 3 uger efter at begæringen er fremsat overfor Golfafdelingen med oplysning om, hvilke emner der ønskes behandlet.

Stk. 4:
Indkaldelse til ekstraordinært medlemsmøde skal ske med 8 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke emner der skal behandles.

Stk. 5:
Forslag til fremlæggelse på det ekstraordinære medlemsmøde skal være Golfafdelingen i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen afholdes.

Stk. 6:
Ved ekstraordinært medlemsmøde, indvarslet på begæring af medlemmer, skal mindst halvdelen af de begærede medlemmer være til stede, for at medlemsmødet er beslutningsdygtig.


§ 11
VALG TIL GOLFAFDELINGENS AFDELINGSUDVALG

Stk. 1:
Golfafdelingens afdelingsudvalg er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter afdelingen i henhold til lovene.

Stk. 2:
Golfafdelingens afdelingsudvalg skal bestå af mindst 3 personer. Formand, næstformand og kasserer.
Valgene gælder for 2 år.
Næstformand og kassereren vælges på ulige år.

Stk. 3:
Kun medlemmer, der er til stede på medlemsmødet, eller som ved forslagsstilleren har givet skriftligt tilsagn, er valgbare.

§ 12
KONSTITUERING - TEGNINGSRET

Stk. 1:
Golfafdelingens afdelingsudvalg fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 2:
Golfafdelingens afdelingsudvalg er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede.

Stk. 3:
I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

Stk. 4:
Over Golfafdelingens afdelingsmøder føres en protokol.

Stk. 5:
Golfafdelingen tegnes af afdelingsformanden.
Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.

Stk. 6:
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes Golfafdelingen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 13
REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1:
Golfafdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2:
Golfafdelingens kasserer er pligtig til at føre et løbende kasseregnskab og at fremsende det kvartalsvise regnskab inden den 5. i det efterfølgende kvartal til kassereren i Politiets Idrætsforening, KBH.

Stk. 3:
Kassereren skal ved regnskabsårets afslutning afgive driftsregnskab for det foregående år, samt status pr. 31. december til foreningens revisor.

Stk. 4:
I Golfafdelingen vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant på den ordinære medlemsmøde for 2 år.

Stk. 5:
Driftsregnskab og status forelægges på det ordinære medlemsmøde til godkendelse og skal være forsynet med revisorpåtegning.

§ 14
VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1:
Ændringer af Golfafdelingens vedtægter og regulativer kan ske på ethvert lovligt indvarslet medlemsmøde men kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2:
Ændringer af vedtægter og regulativer kræver forretningsudvalgets godkendelse.

§ 15
GOLFAFDELINGENS NEDLÆGGELSE

Stk. 1:
Golfafdelingen kan kun nedlægge sig selv på et i samme anledning indkaldt ekstraordinært medlemsmøde, hvor ¾ af de afgivne stemmer er for nedlæggelse.

Stk. 2:
Ved en sådan nedlæggelse overgår afdelingens formue og aktiver til Politiets Idrætsforening, København, der i samråd med Golfafdelingens afgående afdelingsudvalg træffer beslutning om fordeling af disse.


Således vedtaget på det stiftende medlemsmøde fredag den 25. AUG 2000.