2018

Logo_forside.jpg


Referat af medlemsmøde i Golfafdelingen
onsdag den 22. marts på Station Bellahøj.

Fremmøde: 20 medlemmer.

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4a. Kassererens beretning - fastsættelse af særkontingent
4b. Fastsættelse af særkontingent samt budget for 2018
5. Indkomne forslag
6. På valg er:
Formand, Dan Berthelin, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem, Frank Lund Nielsen, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem, Søren Norlander, villig til genvalg
Suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt

 

Indledning 

Formanden bød velkommen:  

Det er i år også et privilegie samt en ære, at jeg på bestyrelsens vegne byder jer velkommen til årets medlemsmøde.

For de af jer som troligt år efter år møder op er der ikke de store ændringer fra de sidste mange år, idet vi gerne holder fast ved på de traditionsbundne punkter under mødet, selv om - som nævnt tidligere år - vi fra bestyrelsens side tilstræber fornyelser.

Traditionen tro er vi på Station Bellahøj -vi har lodtrækning til puljeinddeling i Stationsturneringen- vi skal have mad fra kantinen her i huset - vi skal til SIM-Golf "på den anden side af gaden" og ikke mindst er mange af Jer gengangere.

Det glæder os rigtig meget …. så tak for jeres fremmøde.

De omstruktureringer for Københavns politi, som vi i Golfafdelingen havde set frem til,…..  måske ikke så meget tjenstligt, men mere i relation til Stationsturneringen, lader dog noget at vente, og er efter de sidste informationer først endeligt gennemført i 2020, så indtil da vil vi ikke ændre på startrettighederne til turneringen.

At jeg også i år omtaler det håbløse ved situationen er, at politiidrætten til tider lider under de håbløse forhold, som personalesituationen stadig befinder sig i, så arbejds-, familie- og fritidsliv ikke helt hænger sammen.

De omtalte invasive arter - hør det som regnedrenge fra konsulenthusene - som blev nævnt sidste år, har øjensynligt ikke helt taget strømmen fra støvsugeren, for de har stadig snablen langt nede i politiets økonomikasser.

Det kan imidlertid ikke tage håbet fra Golfafdelingens medlemmer, der med et lille kim blev sået sidste år på samme sted - nemlig, at når vi samles til arrangementer i Golfafdelingen eller andre PI-arrangementer styrker vi fællesskabet i sociale forudsigelige rammer. Hvad det så bringer den enkelte, som deltager, af sportslig succes, er selvfølgelig forskellig, men min påstand er, at det alt sammen er med til at give dig en bedre hverdag, til glæde for dig selv samt din familie.   

Så mist ikke "kaldet" for umiddelbart er der lys forude. Selv dagligdagen med politiet som arbejdsplads får det bedre, når mange nye ansættes over de næste år. Det vil vi i politiidrætten også drage nytte af, idet forventningerne er en del nye medlemmer.

Medlemstallet i Golfafdelingen er fastholdt siden sidste år, hvilket er meget positivt set i relation til mange andre danske sportsforeninger. Bestyrelsen anser det derfor, som tidligere antaget, at Golfafdelingen har interessante golftilbud på paletten.

Om vi så rammer skiven "spot on", tror vi dog ikke helt, da der antageligt altid er rum for forbedringer.

Så igen i år vil vi appellere til, at vi modtager forslag til forbedringerne.

Jeg vil i år endnu engang nævne PI Københavns 100 års jubilæum i 2020, hvor det tillige er Golfafdelingens 20 års fødselsdag. Vi arbejder i anledningen af fødselsdagen ud fra flere ideer på fejringen, men vi kan love, det bliver noget i retningen af en golfmatch, og hvad der i den forbindelse "følger med".

Jeg omtalte sidste år, at der i forbindelse med 100 års jubilæet vil blive udgivet et jubilæumsskrift og Golfafdelingen meget gerne modtager små eller store skriftlige bidrag for Jeres erindringer om Golfafdelingens liv gennem årene.

Vi har desværre ikke modtaget noget indtil nu, så det antager vi må være en forglemmelse, så derfor nævnt igen.

Men hvorom alting er, så fortsætter Golfafdelingen "as usual"

Jeg håber, at vi som altid får nogle hyggelige timer sammen…..
og
I skal vide, atI er som altidmed til at gøre en forskel ved at møde op her i dag samt at Golfafdelingen har de mest trofaste medlemmer til medlemsmøder i PI København.

Ad pkt. 1:
Formanden foreslog Lars Borg, som blev valgt med akklamation og uden modkandidater. Lars Borg takkede for valget. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt indvarslet ved opslag på tjenestestederne, opslag på hjemmesiden, samt via Outlook.

Ad pkt. 2:
Afventer behov. Ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Ad pkt. 3:
Formanden berettede: 

Golfafdelingens årsberetning 2017 er udsendt i forbindelse med indkaldelsen til dette medlemsmøde. Som nævnt sidste år er beretningen blevet distribueret i den for PI København nye elektroniske tidsalder, eller som måske nærmere er et udtryk for: "Der er blevet sparret på den trykte udgave til gavn for flere penge til sporten".
Som altid har I tillige kunnet læse beretningen på Golfafdelingens hjemmeside - hvis nogle skulle være historisk interesseret er alle beretninger fra opstartsåret 2000 at finde på vores hjemmesiden - og nu så også på PI´s hjemmeside. For god ordens skyld har vi dog printet et par beretninger, som ligger på bordet.

Jeg skal også i år beklage, at bestyrelsen i dag ikke kan være fuldtalligt. Det har for både Frank og Kaspers vedkommende arbejdsmæssige årsager.

Til Golfafdelingens skriftlige beretning har jeg følgende bemærkninger: 

Jeg har ved flere lejligheder nævnte rosende ord til de af Jer som skriver artikler efter at have deltaget i arrangementer, så derfor også i år dette nævnt ved denne lejlighed.

Det er for os i bestyrelsen en lettelse, når nogen bliver spurgt om muligheden for at skrive et par ord, at vi som oftes mødes af positive svar.

At vi så tillige i 2017 blev nævnt af vores nye medlem Bettina Schjølle i hendes artikel om Steffen Steffensen i GOLFBLADET under overskriften "Bandekrig, knivstikkeri, narkoopgør og en runde golf" er endnu engang med til at markere Golfafdelingen i "Golfdanmark".

Så til alle …. hold Jer endelig ikke tilbage med at skrive en A4 side om dine oplevelser.

Og husk nu at læse artiklerne.

Også i 2017 var der mange som medlemmer, som uselvisk hjælper med opgaver, når vi har hjælp behov.

Historikeren og IT-nørden Peter Levring har vi ikke længere behov at spørge om hjælp…. nej det er faktisk i flere tilfælde omvendt, hvor han kommer med bemærkninger til bestyrelsens undladelse - hør det som forglemmelser - over at vi ikke følger op via hjemmesiden, så Peter tak for det.

At Claus og Preben Emil under deres kritiske gennemgang af økonomien følger kassereren til døren, er vi ligeledes meget tilfredse med. 

Matchkoordinator Søren Norlander havde også i 2017 helt styr på gennemførelsen af Stationsturneringen. Der blev i lighed med tidligere år afviklet mange gode og spændende matcher, inden det i finalen mellem Bellahøj og Artillerivej fortjent lykkedes Bellahøj at gå hele vejen og fortjent vinde.

Stort tillykke til alle på holdet fra Bellahøj.

De af Jer som blandt 75 deltagere deltog i klubmesterskabet havde - trods vejret - en fantastisk god oplevelse på Simons Golf Clubs bane, som med rette kan karakteriseres som en af Danmarks bedste golfbaner.

BC Hospitality Group

Klubmestre blev Amanda Molkte-Leth og Steen Hansen, som dermed kan glæde sig over fortjent at have vundet op til flere gange, og dermed skal fra mig respekt lyde, at de endnu engang skal have et stort tillykke med mesterskabet og denne gang for 2017.

For god ordens skyld vil jeg dog ikke undlade at nævne og lykønske vinderne af A-og B-rækken som blev henholdsvis Kasper O.B. Poulsen og Brian Rasmussen.

At vinde i spillet er en bedrift i sig selv, men at kunne "gå hjem med" præmier fra vore sponsorer Ludv. Bjørns Vinhandel, PI København og ikke mindst BC Hospitality Group må være en glæde i sig selv.

Jacob Espelund var en af 6 herrespillere, som blev udtaget til DPIF´s landshold, der skulle forsvare både hans førsteplads individuelt samt holdets ditto fra sidste Nordiske mesterskaber for 4 år siden. Igen var Island vært for mesterskaberne, hvor deltagerne fik de lunefulde og meget omskiftelige islandske vejrforhold at føle.
Desværre for Jacob lykkedes det ham ikke at fastholde det gode spil fra en god spillet 1. runde, så efter 36 huller spillet på samme dag, fik Jacob er ærefuld 3. plads 2 slag efter den islandske vinder.
Stort tillykke til Jacob, hvor hans resultat endvidere var medvirkende til, at holdet ligeledes fik en 3. plads.

Sydsjællands og Lolland-Falsters PI havde i 2017 valgt både at arrangere DPM samt Sjælland Open på Korsør Golf Klubs gamle parkbane.
Det skulle vise sig, at være en god beslutning for både Amanda Moltke-Leth og Kim Bo Munthesen, idet Amanda vandt danmarksmesterskabet og Kim Bo Sjælland Open.
Stort tillykke til både Amanda og Kim Bo. 

Efter at Kim Bo havde "vist vejen" ved at vinde Sjælland Open lagde han grundstenen til, at Anders Stokholm på Stensballegaard Golf vandt Jysk Open, ligesom Martin von Bülow vandt Nordsjælland Open på Kokkedal Golfklubs bane.
Igen i 2017 var det således medlemmer fra Golfafdelingen med deres sportslige tilgang og ambitioner, som endte øverst på leaderbord ved alle åbne turneringer.
Så også stort tillykke til Anders og Martin. 

At Køge Golf Klubs Sydbane betegnes som en "intim parkbane", fik skribenten efter deltagelse i matchen mod Sportsjournalisternes Golf Klub Anne Seierø at mærke, idet en venlig medspiller havde placeret en stor gren med tilhørende blade fast på hendes bag. Anne beskriver selv sin runde som værende meget præget af at ramme træerne på banen. Om det så er et hint til andre medlemmer fra sportsjournalisternes Golf Klub om at passe på, er mig ikke bekendt, men i deres årskalender 2018 er matchen nu anført under navnet "Pas på politiet". Der kan ligeledes hentyde til, at Golfafdelingen vandt matchen både i 2016 og 2017. Sluttelig kan matchens navn også hentyde til, at der er flere i vort samfund, som journalisterne gerne vil have til at passe bedre på politiet, for vi passer på dem?

vingaver553x266.jpg

Mød derfor talstærkt op til en hyggelig dag i Gilleleje den 20. AUG 2018 og få en god social dag sammen med sportsjournalisterne. 

Jeg håber i øvrigt, at I alle har læst artiklen i GOLFBLADET af Bittina Schjølie, eller gjort brug af linket i Årsberetningen 2017. Golfafdelingen bliver i artiklen positivt eksponeret i skikkelse af Steffen Steffensen.

I den anledning skal der fra bestyrelsen lyde en tak til både Bettina og Steffen. 

"PI´s venner" med formand Mogens Voigts i spidsen var endnu engang medvirkende til, at det økonomisk var muligt at gennemføre en golfdag - som vi kalder "Åbent Hus" - for alle interesserede medlemmer af PI København.

Dagens program kan selvfølgelig heller ikke gennemføres uden Golfafdelingens glade medlemmer, der år efter år møder op som "faddere".

Så stor tak til alle - ingen nævnt ingen glemt. 

I lighed med tidligere år vil jeg også igen bestyrelsens vegne sige tak for den store opbakning, som I altid viser os - ikke mindst ved at deltage i aktiviteter, som vi arrangerer.

Vi ser som altid derfor frem til at møde jer ude på golfbanerne. 

Med disse bemærkninger vil jeg overlade beretningerne til diskussion og vil sammen med den øvrige bestyrelse svare / kommentere jeres indlæg. 

Ad pkt. 4a:
Kassereren Jesper Bangsgaard gennemgik regnskabet for 2017, samt noterne til dette.

Kassereren udtrykte slutteligt stor tilfredshed med regnskabet og kassebeholdningen i det hele taget. 

Budget gennemgang for 2018 - Godkendt.

Ingen bemærkninger fra detagerne. Akklamation. 

Ad pkt. 4b:
Kassereren foreslog, at særkontigent ikke skulle hæves, hvilket blev vedtaget. 

Ad pkt. 5:
Ingen indkomne forslag: 

Ad pkt. 6:
Formand - Dan Berthelin, blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlem  - Frank Lund Nielsen blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlem - Søren Norlander blev genvalgt uden modkandidater.

Der blev ligeledes valgt to suppleanter:
Niels Erik Nielsen.
Jesper Joachim Petersen. 

Ad pkt. 7:
Dirigentengav herefter ordet frit i forbindelse med punktet eventuelt. 

David Borgersen gjorde på vegne af Johnny Enevoldsen opmærksom på, at der blev afholdt Nordsjælland Open d. 21. september 2018 i Gilleleje.

Carsten Ekstrøm forespurgte vedr. dato for klubmesterskaberne. 

  • Dato meldt ud som 7. september 2018 - Midtsjællands Golf Klub. 

Der blev fra salen spurgt ind til Åbent hus 2018. 

  • Dan Berthelin oplyste,  at dette ville blive afholdt i enten uge 2 eller uge 3 i juni måned. 

Søren Norlander samt tilfældigt udvalgte mødedeltagere forestod herefter "live" lodtrækningen til Stationsturneringen 2018. 

  • 4 puljer udfundet med i alt 18 deltagende hold.
  • Puljeoversigt samt program vil blive lagt på hjemmesiden samt udsendt via Outlook. 


Formanden takkede herefter dirigenten for god mødeledelse, spydige bemærkninger, saglige indlæg uden for talerækken, samt deltagerne for god ro og orden og den saglig debat.

Medlemmerne overgik herefter til spisning og efterfølgende spil på simulator i SIMGOLF centeret, Grøndals Centeret. 

 

Dan Berthelin
   formand 

Kasper Juul Jensen
       sekretær

Lars Borg
 dirigent 

 

Læs referatet i PDF-format - klik her