2016

Referat af medlemsmøde i Golfafdelingen onsdag den 9. marts 2016 på Station Bellahøj.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4a. Kassererens beretning
4b. Fastlæggelse af særkontingent samt budget for 2016
5. Indkomne forslag
6. På valg er:
- Formand Dan Berthelin, villig til genvalg.
- Bestyrelsesmedlem Søren Norlander, villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Frank Lund, villig til genvalg
- Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt


Vi  er desværre i år nødt til at orientere om, at to af vores medlemmer i løbet af det forgangne år er afgået ved døden.

Jørgen Leerhøj afgik i løbet af efteråret ved døden efter kort tids sygdom og dagen efter at have deltaget i finalearrangementet på Scandinavian i september 2015 valgte Rasmus Piaster ikke at være blandt os mere.
Til minde om Jørgen og Rasmus og til ære for deres efterladte vil jeg bede om et minuts stilhed.

Kære alle trofaste medlemmer.
 
Det glæder mit gamle golfhjerte, at de fleste af Jer her i dag år efter år troligt møder op til Golfafdelingens medlemsmøde. Noget sådant er unikt, da det er ulønnet frivilligt arbejde, som præger processerne - altså ikke noget med forhøje bidragssatser hos realkreditten, men alene i sportslig henseende under PI Københavns Golfafdelingen.
 
Så også i år vil jeg tillade mig at konkludere, at I møder her, for på Jeres egen måde at vise interesse for bestyrelsens arbejde og på demokratisk vis få indflydelse på Golfafdelingens fremtid.
I 15 år har jeg som formand haft den glæde, at jeg med stolthed - i mange forskellige sammenhænge - har kunnet fortælle, hvor mange medlemmer som troligt deltager i Golfafdelingens arrangementer og dermed får "golfvaluta" for kontingentet.
Skiftende sammensætninger af bestyrelsen har været med til at skabe respekt om Golfafdelingen, dens arbejde og tilbud.
Dette har selvfølgelig aldrig været muligt uden Jer medlemmer, så tak for det.
 
Også i år - som tilfældet har været 8 gange tidligere - har jeg været i tænkeboks med hensyn til at fortsætte som formand. Overvejelserne blev igen kortvarig ved at lade mig genopstille, så dagen i dag vil så vise i hvilken retning udfaldet af valget går.
 
Jeg vil i den anledning sige bestyrelsen tak for den tillid, de viser mig og bruger deres sparsomme fritid og mange resurser på at overtale mig til at genopstille.
Min tak til bestyrelsen skal - om ikke mindst - lyde for det uselviske arbejde, som I hver især selvstændig udfører og altid i respekt for Golfafdelingens idealer.
Jeg skal beklage, at bestyrelsen i dag ikke kan være fuldtalligt, men forklaringen på dette er et sundhedstegn, idet de fraværende er tjenestelig forhindret i bl.a. fagpolitisk foreningsarbejde. Dette "frivillighedstegn" ser jeg som et sundhedstegn.
 
Vi må som udgangspunkt erkende, at vi heller ikke i år har formået at forny os, da vi også i år valgt Station Bellahøj som opstart på medlemsmødet og afslutning er hos SIM-Golf "på den anden side af gaden".
Jeg vil sige tak til Stationsenheden for "husly" og den assistance, der er ydet os.
 
Jeg har flere gange omtalt omstruktureringen eller "Københavner-reformen" og hvad jeg forudså, den ville få af indvirkning på PI-København, ikke mindst med hensyn til startrettigheder.
Der er i den forbindelse ingen ændringer, så bestyrelsen har valgt at fortsætte "as usual".
 
Da vi  i bestyrelsen er til Jeres rådighed vil vi, som altid lovet, forsøge at gøre det så godt som muligt og dermed det rigtige for Jer. 
 
Så tak for jeres fremmøde.
 
Jeg håber i øvrigt, at I ved alle arrangementer husker på mit fromme ønske fra tidligere, ikke at glemme glæden ved Jeres golfspil - så også tak for det.
For husk nu, hvis vi alle sammen glemmer, hvor sjovt det er at spille golf, så er det svært at overbevise andre om, at det netop er den sport, de skal dyrke.
 
Som afslutning på min indledning håber jeg, at vi som altid får nogle hyggelige timer sammen og husk: "Glæden vil tilsmile dig, hvis du husker, at den findes".
 
Med disse bemærkninger vil jeg fortsætte med 1. pkt. på dagsordenen:
 
Ad pkt. 1:
Formanden foreslog Lars Borg, som blev valgt med akklamation og uden modkandidater. Lars Borg takkede for valget. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt indvarslet ved opslag på tjenestestederne, opslag på hjemmesiden og udsendelse af dagsorden til medlemmerne.
 
Ad pkt. 2:
Medlemsmødet besluttede at udsætte dette punkt til det blev aktuelt. 
 
Ad pkt. 3:
Mundtlig beretning 2015:
Også i år har vi medbragt Golfafdelingens skriftlige beretning for det forgangne år - som ligger i nogle eksemplarer på bordet - ligesom den som tildige år er udsendt via Outlook til alle og medtaget i "Beretning 2015 for PI-København". 
PI´s samlede beretning - hvoraf nogle stykker ligger på bordet - kan ligeledes læses på PI Københavns hjemmeside.
 
Til Golfafdelingens skriftlige beretning har jeg følgende kommentarer:
 
For alle i dansk politi, og dermed også politiidrætten, er det igen og igen blevet nævnt - der var en dag/tid før 14./15. februar 2015 og en anden efter.
Til trods herfor har det for golfen været glædeligt, at vi fortsætter i den gode gamle gænge og stabilt får afviklet diverse matcher og stævner, så vi alle kan mødes på de grønne arealer.
Videre giver det ligeledes den uundværlige bonus - ud over golfspillet - at vi får talt om dagligdagens udfordringer efter den skæbnesvangre weekend.
 
Jeg har tidligere ved medlemsmøder omtalt "kampen om fritiden" og har erkendt, at golfen ikke kan vinde hver gang.
I år fornemmer jeg, at vi alle har vundet, når årets arrangementer ses i bakspejlet.
 
Det ligger os i bestyrelsen, som det altid har været, meget på sinde, at vi modtager forslag om uhensigtsmæssigheder - så skriv til bestyrelsen, vi er ikke længere væk end en e-mailadresse.
Vi lover, at alle modtagne mails behandles seriøst, og vi lover også, at enkeltes særinteresser ikke vil blive imødekommet.
   
Også i år vil jeg takke alle, som har været bestyrelsen behjælpelig i løbet af året. 
Peter Levring bidrog også i 2015 selvstændigt og med stor entusiasme for opdateringer og "styring" af Golfdelingens hjemmeside.
 
Claus og Preben Emil gennemgik på ny kritisk regnskabet, så Bangsgaard med sindsro senere i dag, kan fremlægge et nydeligt regnskab.
 
Ved vores "Åbent hus" arrangement, som blev gennemført med stor økonomisk tilskud fra Støtteforeningen, PI-Københavns Venner, skal Stine, Peter Clausen, Torben Nielsen ikke mindst Kurt Gullits have stor tak for deres deltagelse som faddere.
 
Også i 2015 var der mange gode, spændende og velspillede matcher i Stationsturneringen. 
Som tidligere lovet blev finalen afviklet på The Scandinavian Golf Club, hvor Vestegnen - denne gang Vestegnen IV - igen havde et hold "med på dagen".
At Bestyrelsen var nået til finalen, var efter holdets egen opfattelse noget af et mirakel, og at holdet så tillige vandt, kan jeg kun udtrykke med min største respekt, så tillykke til Bestyrelsen.
 
I 2015 var Køge Golfklub rammen om Klubmesterskaberne. Også denne dag var der 
rigelig med solskin, som altid, når Golfafdelingen "inviterer til samling.
At så Steffen Steffensen ved hans første optræden i regi af Golfafdelingen var så uheldig at blive ramt af en bold på skinnebenet, var blot endnu et incitament til, at Steffen gik efter præmierne på dagens præmiebord. 
Efter sigende lykkede dette trods det opnåede "handicap".
Klubmestre på dagen blev henholdsvis Rikke Thomassen, som i øvrigt var på hjemmebane og hos herrerne vandt Steen Hansen endnu engang mesterskabet.
Tillykke til Rikke og Steen.
 
Anne Seierø blev danmarksmester ved mesterskberne, som blev afviklet på Hornbæk Golfklubs bane.
Det var første gang, at Anne blev danmarksmester, så stort tillykke til Anne.
 
I de åbne turneringer Jysk Open og Sjælland Open besatte medlemmer fra Golfafdelingen de øverste pladser på leaderboardet, hvor henholdsvis Anders Stokholm og Mickey Soepraptojo blev mestre.
Ved Nordsjælland Open skulle man helt ned til 10. pladsen for ikke at finde et medlem af Golfafdelingen.
Her blev Martin von Bülow mester.
 
Stort tillykke til alle vinderne.
 
Dorte Bo har med beklagelse meldt afbud til i dag, men kun har givet tilsagn om, at hun også i 2016 for deltagere i åbne turneringer, hvor der vælges overnatning, stadig er villig til at være "kahytsjomfru". 
Så også i år skal der lyde en tak til Dorte Bo.
 
Med disse bemærkninger vil jeg overlade beretningerne til diskussion og vil sammen med den øvrige bestyrelse svare / kommentere jeres indlæg.
 
Der var ingen kommentar.
 
Ad pkt. 4A: 
Kassereren gennemgik minutiøst regnskabet for 2015. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen med applaus.
 
Kassereren gennemgik herefter Budgettet for 2016.
 
Peter Hjelesen: Spurgt ang. Jubilæumsfond og størrelse på beløbet.
Jesper Bangsgaard: Der ville hensættes 5000 kroner pr. år frem til 20 års jubilæum i 2020. Pengene skulle bruges til at afholde et ekstra flot klubmesterskab.
 
Ad pkt. 4B:
Kassereren foreslog uændret særkontingent på 20,- 
Forslaget godkendt uden kommentarer.
 
Ad pkt. 5:
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
 
Ad pkt. 6:
Formand Dan Berthelin blev genvalgt uden modkandidater
Bestyrelsesmedlem Søren Norlander blev genvalgt uden modkandidater
Bestyrelsesmedlem Frank Lund blev genvalgt uden modkandidater
 
Suppleanterne Jesper Petersen og Niels Erik Nielsen blev genvalgt.
 
Ad pkt. 7: 
Dirigenten gav herefter ordet frit i forbindelse med punktet eventuelt.
 
Jesper Larsen ønskede at takke den siddende bestyrelse for et stort og kompetent stykke bestyrelsesarbejde. Der var stor ros for arbejdet med stationsturneringen og klubmesterskaberne. 
Herefter forklarede han på vegne af FU.
Hvordan FU havde fået aftalen på plads med Stine på Idrætskontoret.
Han mindede om at der var generalforsamling i PI-KBH den 31. marts. Der ville være forslag om kontigentforhøjelse på 10 kr.
PI ville have 100 års jubilæum i 2020, hvor der allerede nu planlægges for en stor fest.
 
Carsten Ekstrøm: Hvor skulle KM afholdes og hvornår.
Jesper Bangsgaard: Furesø den 2. September.
Jesper Bangsgaard: Offentlig gjorde datoer for åbne turneringer, som efterfølgende kunne findes på afdelingen hjemmeside.
Han vejledte ligeledes om tilskuds og kørsels ordning.
 
Dan Berthelin: Takkede for valget.
 
Jesper Larsen: Spurgte til St. Turneringen.
Søren Norlander: Redegjorde for de få ændringer. Hvor mange hold der var tilmeldt. Turneringsbetingelser.
Jesper Larsen: Kunne man have lavet 3x5 puljer i stedet.
Søren Norlander: Det var ikke tænkt ind i planen. Men ville gerne se på muligheden til næste sæson, hvis antallet af hold ville ramme samme niveau.
 
Lars Borg: Spurgt til ændring af HCP. reglen.
Søren Norlander: Var ikke taget til efterretning.
 
Vi overgik til lodtrækning af puljer i St. Turneringen.
Igen i år var alle hold lagt i Pokalen og der blev trukket under overværelse af alle tilstedeværende.
 
Puljeinddeling kan ses på hjemmesiden.
 
Jesper Bangsgaard: Forklarede om arrangementet i Sim-Golf efter mødet.
 
Dan Berthelin: Oplyste om tankerne og planlægning af en turnering med/mod sportjournalisterne. Den ville højst sandsynligt blive afholdt i Juli.
 
Dan Berthelin: Afsluttede medlemsmødet og takkede Lars Borg for at holde god ro og orden i salen.
 
Dan Berthelin
   formand 
  Søren Norlander
bestyrelsesmedlem
Lars Borg
 dirigent 

 

Læs referatet i PDF-format - klik her