Medlemsmøde 2015

Referat fra medlemsmøde den 18. marts 2015 på Station Bellahøj.

Fremmøde: 31 medlemmer.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4a. Kassererens beretning
4b. Fastlæggelse af særkontingent samt budget for 2015
5. Indkomne forslag
6. På valg er:
- Næstformand Kim Bo Munthesen, villig til genvalg.
- Kasserer Jesper Lauenborg Bangsgaard, villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Kasper Juul Jensen, villig til genvalg
- Valg af suppleanter til bestyrelsen
- Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt


Indledning
På bestyrelsens vegne byder jeg jer velkommen til årets medlemsmøde.

Det glæder os, at I er kommet fordi vi derved tror, at I vil høre om, og stille spørgsmål til, hvordan Golfafdelingen "har det" og bør udvikle sig.

Bestyrelsen vil forsøge at gøre det så godt som muligt og dermed det rigtige for Jer.

Så tak for jeres fremmøde.

Selv om vi i bestyrelsen gerne vil forny os, har vi også i år valgt Station Bellahøj som opstart på medlemsmødet, da vi som det nu er blevet en tradition, skal have vores afslutning hos SIM-Golf "på den anden side af gaden".

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til Stationsenheden for "husly".

Sidste år i min indledning omtale jeg omstruktureringen eller "Københavner-reformen" og hvad jeg forudså, ville få af indvirkning på PI-København, ikke mindst med hensyn til startrettigheder.

Da PI-København endnu ikke - og jeg kan heller ikke give et bud på en tidshorisont herfor - har ændret i startrettighederne, har bestyrelsen valgt at fortsætte som hidtil.

Vi vil dog som altid være opmærksomme på, hvis vi fornemmer nogle uhensigtsmæssigheder i den anledning. Her tænker vi særligt på holdsammensætningen i Stationsturneringen, men som altid lovet, vil vi stadig være indstillet på en fortsat smidig tilmeldingsprocedure.

For "glem ikke glæden". Så ved at citere Morgen Buckhøj i en "Onsdagssnegl" i Golfbladet vil jeg understrege det:

"Golf i dag handler alt for meget om regler, om at holde handicappet, om pris, om hvor hurtigt greens ruller og om tre-bolden foran os spiller for langsomt.

Vi glemmer alt for ofte at nyde det privilegium det er at få lov til at gå rundt i et smukt stykke natur, og spille et af de sjoveste spil, der endnu er opfundet.

Vi værdsætter simpelthen ikke nok, at vinden blæser vores kinder røde, og at vi - da som oftest - er sammen med mennesker, vi synes om, og har et særligt fællesskab med.

I stedet for at glæde os ved, at vi har mulighed for at spille golf - en gang i mellem eller hver eneste dag - så er det mit indtryk, at danske golfspillere bruger uendelig meget energi på at brokke og beklage sig.

På banen og i baren hører man alt for meget brok over green, over maden, over priserne. Det ene øjeblik er det skidt, at der er for få medlemmer, det næste øjeblik er det skidt, at det ikke er til at få en starttid.

Bevares, man skal have lov til at blive irriteret over at have en uhørt ringe dag på banen, men vi skal huske på, at hvor surt alternativet havde været. Så fungerer spillet ikke, så må vi huske, at glæde os over noget andet. Det være sig vejret, naturen, selskabet i firebolden eller forventningen om der venter en fadøl i baren bagefter, som du ikke skal betale, eller i værste fald, glæde sig over at være dagens glade giver.

Hvis vi alle sammen glemmer, hvor sjovt det er at spille golf, så er det svært at overbevise andre om, at det netop er den sport, de skal dyrke.

En større glæde ved overhovedet at få lov at spille" - det er mit ønske og dit, håber jeg!

Så når jeg ofte møder en ældre kollega, som umiddelbart efter Golfafdelingens "Åbent Hus" arrangement 2014 melder sig ind i en golfklub, høre ham fortælle, at han "i går" - hele den forgangne vinter - var ude at spille, og se ham have stor glæde derved, så kan jeg ikke andet end blive glad.

Årligt ved denne lejlighed appellerer jeg også om, at I retter henvendelse til bestyrelsen, hvis I har ideer til, hvad Golfafdelingen kan lave til glæde for vore medlemmer.

En sådan mundtlig aftale har vi indgået med The Scandinavian Golf  Club, efter at medlemmer i 2 omgange i 2014 har ydet assistance i forbindelse med arrangementer, som The Scandinavian på professionel vis har afviklet.

De af Jer som har assisteret, har forhåbentligt fornemmet den taknemmelighed, hvormed The Scandinavian har påskønnet hjælpen, bl.a. ved afvikling af "hjælpermatcher".

Så fremadrettet er det bestyrelsens håb, at I ikke "holder jeg tilbage", når næste mulighed byder sig.

I øvrigt skal der lyde en stor tak til Kjeld Farcinsen, som er kontaktperson ved The Scandinavian.

Bestyrelsen har yderligere modtaget et forslag om at oprette en golfklub under DGU, med henblik på, at lave en aftale om banebenyttelse hos en "baneejer".

Dette forslag fandt bestyrelsen for ambitiøs, hvorfor vi "pænt takkede nej", og dette henset til ikke mindst administrative opgaver.

Som afslutning på min indledning håber jeg, at vi som altid får nogle hyggelige timer sammen, og at disse timer blot er en lille del af det store udbytte I har af aktiviteter, som der gives indenfor "Politigolf", og herunder ikke mindst som medlem af Golfafdelingen.

I skal vide, at I er alle med til at gøre en forskel ved at møde op her i dag.

Ad pkt. 1:
Formanden foreslog Lars Borg, som blev valgt med akklamation og uden modkandidater. Lars Borg takkede for valget. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt indvarslet ved opslag på tjenestestederne, opslag på hjemmesiden, samt via Outlook.

Ad pkt. 2:
Afventer behov. Ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Ad pkt. 3:
Formanden berettede: 

Golfafdelingens skriftlige beretning 2014 - som ligger i nogle eksemplarer på bordet - er i lighed med tidligere år udsendt via Outlook til alle, ligesom den er medtaget i "Beretning 2014 for PI-København". 

PI´s samlede beretning - hvoraf nogle stykker også ligger på bordet - kan ligeledes læses på PI-Københavns hjemmeside.

Til Golfafdelingens skriftlige beretning har jeg følgende kommentarer:

Af "fællestræningsaktiviterer" valgte bestyrelsen - efter et økonomisk tilbud, som vi ikke kunne sige nej til - at invitere til en regleaften med Brian Nygaard Oswald, som nogle angiveligt er bekendt ud fra hans artikler i Golfbladet.

Aftenens forløb viste med al tydelighed, at golfreglerne ikke er så ligetil. Faktisk kan man med fordel gøre brug af reglerne for at opnå fordel, med det går som hovedregel ikke "helt galt", hvis bolden spilles, som den ligger. Her tænker jeg selvfølgelig ikke på resultatet af slaget.

Det var med beklagelse, at vi allerede inden den første matchdato i Stationsturneringen modtog at afbud fra et hold, som på grund af den arbejdsmæssige belastning ikke så sig i stand til at stille hold. Det er altid beklageligt, når dette er tilfældet, men dog også et påmindelse om, den mere og mere stressede hverdag, som ansatte i politiet befinder sig i og må arbejde under.

Her skulle golfen, og dermed politiidrætten, gerne være det åndehul, som giver energi og overskud til arbejdslivet.

Jeg må så desværre erkende, at "lige her" tabte golfen "kampen om fritiden".

Også i år vil jeg takke alle, som var bestyrelsen behjælpelig i løbet af året.

Her ikke mindst Peter Levring for hans opdateringer og "styring" af Golfdelingens hjemmeside.

Der skal også i år lyde en tak til revisorerne - Claus og Preben Emil - for kritisk at gennemgå regnskabet.

Under Klubmesterskabet 2014, med ikke færre end 80 deltagere, havde vi en fantastisk aftale med Ledreborg Palace Golf Club og med "nogle gamle nye" vindere var succesen fuldkommen.

Så stort tillykke til Amanda Moltke-Leth og Steen Hansen med mesterskaberne

Forud for finalen i Stationsturneringen var gået nogle velspillede og spændende kvart- og semifinaler på baner af en vis standard, og i den dyre ende af greenfee skalen.

Bestyrelsen vil i den udstrækning, som økonomien "giver rum til" fremover fastholde denne mulighed, som så kan ses som en yderligere præmie til de hold, som kvalificerer sig til slutspillet.

Selve finalen havde - om noget - deltagelse af Vestegnen III og Bestyrelsen.

Alle her er bekendt med resultatet, så hvem tænker - ud over Søren Norlander - i dag på, at en stor sten i hazarden på 18. hul i afgørende bold blev udslagsgivende for resultatet.

Stort tillykke til Vestegnen III, som vi senere vender tilbage til  præmieoverrækkelse for Stationsturneringen 2014. 

Deltagelsen i DPM 2014 blev for Golfafdelingens medlemmer den diametrale  modsætning til 2013.

Der skal derfor lyde stor ros herfra for Jeres engagement i mesterskaberne. Dette særligt med tanke på, at andre DPIF mesterskaber deltagermæssigt er nødlidende og for nogles vedkommende desværre står over for drastiske ændringer eller ligefrem aflysninger.

Mesterskaberne i Nyborg havde tillige den sportslige succes, at Amanda Moltke-Leth også vandt her og Jacob Espelund Nielsen vandt herrerækken.

Stor tillykke til Amanda og Jakob.

Afslutningsvis vil jeg også i år på bestyrelsens vegne sige tak for den store opbakning, som I altid viser os - ikke mindst ved at deltage i aktiviteter, som vi arrangerer.

Vi ser som altid derfor frem til at møde jer ude på golfbanerne.


Ad pkt. 4a:
Kassereren Jesper Bangsgaard gennemgik regnskabet for 2014, samt noterne til dette.

IMG_2347-regnskab.jpg

Kasserer Jesper Bangsgaard fremlægger regnskab.

Kassereren udtrykte slutteligt stor tilfredshed med regnskabet og det faktum, at underskuddet var mindre en forventet.

Budget gennemgang for 2015 - Godkendt.

Ingen bemærkninger fra detagerne. Akklamation.

Ad pkt. 4b:
Særkontingent fastholdes på kr. 20.

Budget for 2015 gennemgået.


Ad pkt. 5:
Ingen indkomne forslag:


Ad pkt. 6:
Kasserer, Jesper Bangsgaard blev genvalgt uden modkandidater.

Næstformand, Kim Bo Munthesen blev genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsesmedlem, Kasper Juul Jensen blev genvalgt uden modkandidater.

Af suppleanter til bestyrelsen blev valgt Jesper Petersen og Niels-Erik Nielsen.

Revisorer Preben Emil Andersen og Claus Oxfeldt genvalgt uden modkandidater.

Revisorsuppleant, Johan Kofod valgt.


Ad pkt. 7:
Dirigentengav herefter ordet frit i forbindelse med punktet eventuelt. 

Micky Soepraptojo forespurgte vedr. muligheden for, at afvikle finalen i Stationturneringen tidligere på året (end oktober), for at forøge muligheden for bedre vejr. 

-            Søren Norlander besvarede dette, og tilkendegav, at der fra bestyrelsens side ville blive taget højde for dette, men at det pga. mange turneringer i sensommeren, var svært, at finde "ledige" dage/uger til finalen.


Carsten Ekstrøm forespurgte vedr. dato for klubmesterskaberne. 

-            Dato for klubmesterskaberne er fastsat til d. 4 september, og det vil blive afholdt i Køge Golf klub.

Formanden takkede herefter Frank Lund Nielsen for sine 3 år som næstformand i PI og hans engagerede indsats og derefter dirigenten for god mødeledelse, spydige bemærkninger, saglige indlæg uden for talerækken, samt deltagerne for god ro og orden og den saglig debat.

Herefter blev der foretaget præmieoverrækkelse i forbindelse med Stationsturneringen 2014 og efterfølgende lodtrækning til puljeinddelingen for 2015.

Medlemmerne overgik herefter til spisning og efterfølgende spil på simulator i SIMGOLF, Grøndals Centeret

Dan Berthelin
   formand 
Kasper Juul Jensen
    sekretær 
Lars Borg
 dirigent 

 

Læs referatet i PDF-format - klik her.