Medlemsmødet 2014

Referat fra medlemsmødet den 19. marts 2014 på Station Bellahøj.

Fremmøde: 29 medlemmer.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4a. Kassererens beretning
4b. Fastlæggelse af særkontingent samt budget for 2014
5. Indkomne forslag
6. På valg er:
- Formand, Dan Berthelin, villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem, Kim Bo Munthesen, villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Søren Norlander, villig til genvalg
7. Eventuelt


Indledning

På bestyrelsens vegne er det 14. gang i år igen en glæde for mig, at byde jer velkommen til årets medlemsmøde.

Det er ligeledes glædeligt, at I er kommet for at høre om og få indflydelse på, hvordan Golfafdelingen til stadighed kan og bør udvikle sig til glæde for medlemmerne, så vi i bestyrelsen kan gøre det rigtige for Jer.

Så I skal have tak for jeres fremmøde.

Vi har igen i år valgt St. Bellahøj til mødet, idet vi, som nu er blevet en tradition, skal have vores afslutning hos SIM-Golf "på den anden side af gaden".

Det er desværre sidste gang, vi kan sige tak for "husly" her på stedet til Gert Sejbak.

Omstruktureringen i Københavns politi har gjort, at han skal tilbage på PG.

Omstruktureringen eller "københavnerreformen" vil medføre store ændringer i hele organisationen, som for mange af Golfafdelingens medlemmer vil betyde nye arbejdsområder og - lokationer, hvilket så igen får indvirkning på PI-København, som så skal indføre ændrede startrettigheder.

Dette får for Golfafdelingen stor indflydelse på Stationsturneringen, men jeg kan give mit tilsagn om, at bestyrelsen stadig vil være indstillet på en fortsat smidig tilmeldingsprocedure.

Jeg vil som altid ved denne lejlighed appellere til jer, at I retter henvendelse til bestyrelsen, hvis I fornemmer at selskaber har interesse i at indgå aftaler til gavn for Jer, altså med Golfafdelingen.

Som afslutning på min indledning håber jeg, at vi får nogle hyggelige timer sammen og at disse timer blot er en lille del at det store udbytte I har af de aktiviteter, som der gives indenfor "Politigolf", og herunder ikke mindst som medlem af Golfafdelingen.

I skal vide, at I er alle med til at gøre en forskel ved at møde op her i dag.

Ad pkt. 1:
Formanden foreslog Lars Borg, som blev valgt med akklamation og uden modkandidater. Lars Borg takkede for valget. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt indvarslet ved opslag på tjenestestederne, opslag på hjemmesiden, samt via Outlook.

IMG_1695-1.jpgLars Borg (i midten) blev valgt til dirigent og har her overladt ordet til formand Dan Berthelin. Til højre (med fingre i munden) næstformand Kim Bo Munthesen.  Foto: Peter Levring.

Ad pkt. 2:
Afventer behov. Ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Ad pkt. 3:
Formanden berettede:

Golfafdelingens skriftlige beretning 2013 - som ligger i nogle eksemplarer på bordet - er i lighed med tidligere år udsendt via Outlook til alle, ligesom den er medtaget i "Beretning 2013 for PI-København". 

PI´s samlede beretning - hvoraf nogle stykker ligger på bordet - kan ligeledes læses på PI Københavns hjemmeside: www.politiidraet.dk

Til Golfafdelingens skriftlige beretning har jeg følgende kommentarer:

Fællestræning 2013 hos SIM-Golf blev valgt, da der i tilbuddet var inkluderet en videoanalyse. Sammenholdt med tidligere års tilbud om træning, håber bestyrelsen, at alle som deltog fik stor udbytte af ikke mindst den "erhvervede" analyse.

Under afviklingen af Stationsturneringen har kassereren løbende kommenteret det glædelige i, at de afviklede matcher sjældent blev "til fuld pris" som budgetteret, hvilket gav turneringsledelsen den frihed, at både semifinalen og finalen blev henlagt til baner "i den dyre ende af green-fee skalaen.

Peter Levring skal også i år have ros for den måde hvordan han til stadighed udvikler og styrer Golfafdelingens hjemmeside på adressen: www.golfafdelingen.dk.

Så når nu Peter går på pension om nogle få dage, er der antageligt ingen grænser for, hvad siden på sigt "kommer til at byde på", så hvis I ikke har besøgt siden for nyligt, vil jeg anbefale et besøg.

For at hjælpe Peter i hans arbejde, skal der endnu engang fra vores side lyde en opfordring til jer om at kontakte Peter, hvis I har kommentarer, gode råd eller evt. billeder.

Der skal også i år lyde en tak til revisorerne - Claus og Preben - for kritisk at gennemgå regnskabet.

På det sportslige plan blev Klubmesterskabet 2013, hvor I igen havde sørget for "fuldt hus", afviklet på Dragør Golfbane og med "nye" vindere blev succesen fuldkommen.

Så stort tillykke til Inge Ekknud og Kasper Juul Jensen med mesterskaberne

Finalen i Stationsturneringen blev også i 2013 afviklet på The Scandinavian og med endnu en succes.

Succesen blev fuldendt for Vestegnen II som vandt over Bellahøj 1 med så klart et resultat som 7-0, men resultatet "siger ikke noget" om spændende afslutning, idet 2 af de 3 matcher først blev afgjort på 18. green.

Jeg vil senere vende tilbage til Vestegnen II ved præmieoverrækkelse for Stationsturneringen 2013. 

DPM i Golf 2013 var henlagt til Silkeborg Ry Golfklubs bane i Silkeborg. Golfafdelingens medlemmer have antageligt ikke den store interesse i at deltage, da der kun var tilmeldt 10 deltagere og helt bemærkelsesværdig ingen damer.

Kurt Gullits Rasmussen skal have stor ros for hans 3. plads i A-rækken.

Som medlem af Golfafdelingen skal Carsten Ekstrøm have et stort tillykke fra os med DPM 2014, selv om Carsten i denne sammenhæng stillede op for Vestegnen.

Af andre sportslige resultater vil jeg dog særligt fremhæve Jakob Espelund, som under de nordiske mesterskaber på Island blev individuel mester - score i par.

Jakobs resultat var endvidere stærkt medvirkende årsag til, at det danske hold tillige blev vinder af holdkonkurrencen med Steen Hansen og Carsten Ekstrøm på holdet.

Stort tillykke til Jakob, Steen og Carsten.

Jakob er endvidere blevet tildelt DPIF´s fornemste hæder, idet han blev årets idrætsnavn 2013.

Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak for den store opbakning, som I altid viser os - ikke mindst ved at deltage i aktiviteter, som vi arrangerer.

Vi ser som derfor altid frem til at møde jer ude på golfbanerne.

Med disse bemærkninger vil jeg overlade beretningerne til diskussion og vil selvfølgelig sammen med den øvrige bestyrelse svare / kommentere jeres indlæg.

Formandens beretning godkendt med akklamation.

Ad pkt. 4a:
Kassereren Jesper Bangsgaard gennemgik regnskabet for 2013, samt noterne til dette.

Kassereren udtrykte slutteligt stor tilfredshed med regnskabet og kassebeholdningen i det hele taget.

Budget gennemgang for 2014 - Godkendt.

Ingen bemærkninger fra detagerne. Akklamation.

Ad pkt. 4b:
Særkontingent fastholdes på kr. 20.

Ad pkt. 5:
Ingen indkomne forslag:

Ad pkt. 6:
Formand - Dan Berthelin, blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlem - Søren Norlander blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlem - Frank Lund Nielsen blev genvalgt uden modkandidater.

Ad pkt. 7:
Dirigentengav herefter ordet frit i forbindelse med punktet eventuelt: 

Jesper Lauenborg Bangsgaard forelagde forslag vedr. tilskud til træning for medlemmerne hos deres lokale pro.
Dette forslag blev fremsat på baggrund af, at bestyrelsen ikke havde følt, at sidste års medlemstræning i SIM-Golf levede fuldt op til forventningerne samt at træning i Hørsholm ved Anders Dahl Christensen umiddelbart blev fravalgt af økonomiske årsager.

Fra medlemmerne blev der udtrykt ønske om, at der i stedet blev fundet en anden løsning vedr. "fællestræning" i relation til det sociale aspekt. Dette blev noteret af bestyrelsen, som vil arbejde videre med at finde en god løsning til glæde for medlemmerne.

Stefan Ratschak foreslog herefter, at man kunne undersøge ved Andreas Khaling, som ved brug af "Trackman" underviser på det grønne areal ved travbanen i Charlottenlund.
-            Dette vil blive undersøgt nærmere.

Carsten Ekstrøm forespurgte vedr. dato for klubmesterskaberne.
-            Dato først meldt ud som fredag d. 5. september. Denne dog efterfølgende ændret til Tirsdag d. 2. september. Vil blive afholdt på Ledreborg.

Kim Bo Munthesen forestod herefter sammen med den øvrige bestyrelse overrækkelse af pokal til "Vestegnen II" for sejren i Stationsturneringen.

-            Som repræsentant for Vestegnen II modtog Carsten Ekstrøm pokalen.

Carsten Ekstrøm med St-turn-pokalen.jpg

 

 

Dan Berthelin flankeret af Carsten Ekstrøm, Vestegnen II (th.), der her har fået overrakt den eftertragtede vinderpokal i Stationsturneringen.
Foto: Peter Levring. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kim Bo Munthesen og Søren Norlander samt Birgit Maagaard Petersen som "lykkens gudinde" forestod herefter "live" lodtrækningen til Stationsturneringen 2014.

-            4 puljer udfundet med i alt 17 deltagende hold.

-            Puljeoversigt samt program vil blive lagt på hjemmesiden samt udsendt via Outlook.

Birgit M. Petersen lodtrækning.jpgBirgit har netop udtrukket et af de 17 hold. Foto: Peter Levring.

Formanden takkede herefter dirigenten for god mødeledelse, spydige bemærkninger, saglige indlæg uden for talerækken, samt deltagerne for god ro og orden og den saglig debat.

Medlemmerne overgik herefter til spisning og efterfølgende spil på simulator i SIMGOLF centeret, Grøndals Centeret. 

Dan Berthelin
formand 

Kasper Juul Jensen
sekretær
Lars Borg
dirigent

 

IMG_1698-1.jpg

Nogle af deltagerne ved medlemsmødet. Foto: Peter Levring.

Der var efter medlemsmødet 9 hullers golf på SimGolf i Grøndals Centret. Vinder blev Niels Bogø (th.), der her har modtaget sin 1. præmie overrakt af Jesper Bangsgaard - Golfhæftet 2014  sponceret af Søren Østergaard.

IMG_1707-1.jpg