Medlemsmødet 2013

Referat fra Medlemsmøde 7. Marts 2013, Station Bellahøj
Fremmøde: 27 medlemmer.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4a. Kassererens beretning
4b. Fastlæggelse af særkontingent samt budget for 2013 (ret.)
5. Indkomne forslag
6. På valg er:
- Næstformand Kim Bo Munthesen, villig til genvalg.
- Kasserer Jesper Lauenborg Bangsgaard, villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Kasper Juul Jensen, villig til genvalg
- Valg af suppleanter til bestyrelsen
- Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt


Indledning
Formanden bød velkommen:

På bestyrelsens vegne er det mig igen i år en glæde, at byde jer velkommen til årets medlemsmøde.
Særlig velkomst til PI´s kasserer Kurt Gullits Rasmussen, som repræsenterer FU ud over at være medlem af afdelingen.
Vi er i år til medlemsmødet næsten samme antal, som sidste år. Det er dog nogle færre end, "da vi var flest", så der er altid plads til flere, men det er glædeligt, at I er kommet for at høre om og få indflydelse på, hvordan Golfafdelingen til stadighed kan udvikle sig til glæde for medlemmerne.
Så I skal have tak for jeres fremmøde, hvorved I er med til at gøre en forskel.

St. Bellahøj er også i år valgt som stedet, "hvor vi mødes".
Golfafdelingen siger tak for muligheden, hvilket - ud over faciliteter og mad - gør det nemmere efterfølgende at mødes hos SIM-Golf "på den anden side af gaden".
Så som altid håber jeg, at vi få nogle hyggelige timer sammen.

I forbindelse med indledningen til den skriftlige årsberetning for 2012 er jeg på golfens vegne overordentlig glad for at kunne beskæftige med mig golf og sundhed.

Dette emne blev desværre hurtigt derefter, for politiidrætten, totalt overskygget af ændrede regler for tj-fri, bl.a. til idræt samt, ændrede muligheder for at anvende politiets køretøjer til idrætslige formål, hvilket jo særligt rammer os i Golfafdelingen hårdt.
Denne udvikling var der ikke mange, som havde set komme med så kort varsel, som tilfældet blev og med så drastiske konsekvenser til følge.
Ændringerne er tvunget ned over politiet af Moderniseringsstyrelsen, som jo ikke har interesse i det historiske perspektiv eller forståelse i forhold til vigtigheden af, at alle kolleger holdes i fysisk form. Vi må desværre samtidig konstatere, at vores egen ledelse ikke har formået at stå imod disse krav.
Vi har i Idrætsforeningerne forståelse for, at der skal spares på alle konti, men havde naturligvis foretrukket, at det skete i samarbejde med de berørte parter, og ikke som et diktat fra vores ledelse.
Golfmæssigt - og ikke mindst i København og resten af Sjælland - er jeg ikke i tvivl om, at vi stadigt kan opretholde et stort aktivitetsniveau, hvilket selvfølgelig er glædeligt.
Dog får nogle andre idrætter langt større udfordringer med risiko for drastisk nedgang i deltagerantal til arrangementer, ja nogle arrangementer er allerede blevet aflyst.
Dette angreb, sammenholdt med det sunde menneske - hør det som medarbejder - i en sund krop, gør mig virkelig gal og i nogen udstrækning fuld af afmagt, når nu politiidrætten i rigtig mange år har medvirket til et godt socialt sammenhold indenfor politiet og ikke mindst fysisk givet os væsentlig bedre muligheder for at udføre politiets mangeartede opgaver.
Jeg kan dog love, at vi fra Golfafdelingens bestyrelse utrætteligt vil fortsætte til glæde for alle vore medlemmer, som gang på gang støtter op om det arbejde, som udføres.

Alt kan som bekendt gøres bedre, så hvis I fornemmer, at selskaber eller virksomheder har interesse i at indgå aftaler med Golfafdelingen til gavn for Jer, skal I blot henvise til bestyrelsen.

Som afslutning på min indledning vil jeg håbe, at I stadig mener, at I som afdelingens medlemmer har stort udbytte af de aktiviteter, som der gives indenfor "politigolf" ikke mindst i via PI København.

Ad pkt. 1:
Formanden foreslog Lars Borg, som blev valgt med akklamation og uden modkandidater. Lars Borg takkede for valget. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt indvarslet ved opslag på tjenestestederne, opslag på hjemmesiden, samt via Outlook.

Ad pkt. 2:
Afventer behov. Ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Ad pkt. 3:
Formanden berettede:

Golfafdelingens skriftlige beretning - som ligger i nogle eksemplarer på bordet - er i lighed med tidligere år udsendt via Outlook til alle, ligesom den er medtaget i "Beretning 2012 for PI-København".
PI´s samlede beretning kan læses på PI Københavns hjemmeside www.kbh-politiidraet.dk.

Til Golfafdelingens skriftlige beretning vil jeg føje følgende kommentarer:

Vi gentog i 2012 fællestræningen hos Anders Dahl Christiansen, og endnu engang var det et tilbud, som alle tog godt imod. Jeg håber derfor, at de af Jer, som deltog, fik rigt udbytte af anstrengelserne.
Fællestræningen var ligesom klubmesterskab og stationsturnering igen kendetegnet ved mange deltagere, så vi mener fra bestyrelsens side, at tilbuddet var "rigtigt set".

Der spørges til tider til vore tidligere green-fee ordninger. Jeg kan som tidligere oplyse, at vi fra bestyrelsens side har vurderet - særligt i lyset af de mange rabatmuligheder der tilbydes i gennem klubber, Tee Time og Golfhæftet -, at vi ikke kan forhandle bedre tilbud, hvorfor benyttelse af green-fee ordninger indtil videre ikke vil være muligt gennem medlemskab af Golfafdelingen.
Bestyrelsen vil dog stadig opfordre jer til ved afvikling af Stationsturneringen at se på tilbudsmuligheder, når I vælger bane.

Peter Levring skal ved denne lejlighed også nævnes for hans ihærdige arbejde med Golfafdelingens hjemmeside, som kan ses på adressen - www.golfafdelingen.dk.
Peter udvikler til stadighed siden, så hvis I ikke har besøgt siden for nyligt, vil jeg anbefale et besøg.
Vi mener fra bestyrelsen, at siden er meget nyhedsorienteret, ligesom der glædeligvis også er meget historie, som man kan glæde sig over.
For at hjælpe Peter i hans arbejde, skal der endnu engang fra vores side lyde en opfordring til Jer om at kontakte Peter, hvis I har kommentarer, gode råd eller evt. billeder, så send dem til Peter.

Afdelingens økonomi er stadig så "stærk", at bestyrelsen besluttede, at både klubmesterskabet samt semifinalen og finalen i Stationsturneringen blev henlagt til vel nok de største internationale baner på Sjælland.
Kommentarer til regnskabet i øvrigt vil jeg overlade til Jesper, når han senere fremlægger dette.

Der skal også i år lyde en tak til revisorerne - Claus og Preben - for kritisk at gennemgå regnskabet.
Jeg håber ikke, at valget af frokostrestaurant havde indflydelse på påtegningen af regnskabet.

På det sportslige blev Klubmesterskabet 2012, hvor I igen havde sørget for "fuldt hus", afviklet på Skjoldenæsholms Trent Jones III Course og vinderne blev en gentagelse af 2011, idet Rikke Thomasen blev vinder hos damerne og på herresiden vandt Steen Hansen, så også i år et stort tillykke til begge.

Stationsturneringen blev ikke alene en succes med hensyn til afviklingen, der blev gennemført med faste matchdage, men også en succes for Bellahøj 2, da det sensationelt lykkedes holdet at besejre "de uovervindelige" fra Vestegnen II i finalen, der blev afviklet i silende regn på The Scandinavian i Farum.
At det - trods alt - blev muligt at spille finalen på The Scandinavian skyldes til dels Kjeld Farcinsen, så ved denne lejlighed vil vi fra bestyrelsen sige Kjeld mange tak for indsatsen.
Alle som spillede på dagen - begge hold med reserver samt bestyrelsen - kunne med Lars Jensens ord se tilbage på en dag hvor, jeg citerer: "forventningerne var store, og lad det være sagt med det samme - de blev til fulde indfriet".
Jeg vil senere vende tilbage til Bellahøj 2 ved præmieoverrækkelse for Stationsturneringen 2012. 

DPM i Golf på Nordvestjysk Golfklubs bane i Nationalpark Thy, var for Golfafdelingens deltagere i præmierækkerne alene repræsenteret ved Anne Seierø, som i damerækken besatte en fornem 3. plads.
Jeg vil yderligere tilføje en stor tak til PI Thisted for arrangementet og sige til de af Jer, som fravalgte mesterskabet: "I gik alle glip at et godt og interessant mesterskab på en helt speciel bane".

Igen i 2012 var Anne Seierø den bærende kraft, når der skulle arrangeres indkvartering og transport ved de åbne turneringer, hvorfor du også i år ved denne lejlighed skal have TAK.

Også i år - og det er næsten ved at være utilgiveligt - glemte jeg i den skriftlige beretning at nævne afviklingen af endnu en succesfuld dag på Værebro Golfcenter, hvor "Åbent Hus 2012" arrangementet igen fandt sted.
Så til de medlemmer som igen igen stillede deres golfmæssige ekspertise til rådighed vil jeg sige tak for hjælpen.
Som I forhåbentlig har læst i PI-Nyt skrev Jens Mølvig en god artikel om dagen, hvorefter han meldte sig som nyt medlem af Golfafdelingen.

Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne håbe, at vore arrangementer og tiltag for 2013 vil være interessante, hvorfor vi ser frem til at møde Jer ude på golfbanerne, når vejret igen tillader det.

Ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt og efterfulgt af akklamation.

Ad pkt. 4a:
Kassereren Jesper Bangsgaard gennemgik regnskabet for 2012, samt noterne til dette.
Kassereren udtrykte slutteligt stor tilfredshed med regnskabet og kassebeholdningen i det hele taget.

Budget gennemgang for 2013 - Godkendt.

Ingen bemærkninger fra detagerne. Akklamation.

Ad pkt. 4b:
Særkontingent fastholdes på kr. 20.

Ad pkt. 5:
Indkomne forslag:
Leif Marseen foreslog, at man oprettede en Seniorrække til Klubmesterskaberne.

Fordele / ulemper diskuteret. Umiddelbart ingen opbakning hertil, hvorfor dette ikke blev vedtaget. 

Ad pkt. 6:
Næstformand - Kim Bo Munthesen, blev genvalgt uden modkandidater.

Kasserer - Jesper Lauenborg  Bangsgaard blev genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsesmedlem - Kasper Juul Jensen blev genvalgt uden modkandidater.

Suppleanter: Niels-Erik Nilsen og Jesper Petersen blev begge genvalgt.

Revisorer: Claus Oxfeldt og Preben Emil Andersen blev begge genvalgt.

Revisor suppleant: Johan Koefod blev genvalgt.

Ad pkt. 7:
Dirigenten gav herefter ordet frit i forbindelse med punktet eventuelt

Jesper Lauenborg Bangsgaard forelagde forslag om medlemstræning i Grøndahls Centret med "pro-træning" og videooptagelse af sving m. m. På dagen vil der ligeledes være mulighed for opvarmning og efterfølgende udslag i simulatorer.

-          Der var bred enighed om, at det var et godt forslag.

-          Jesper sender invitationer ud i uge 11. (Er udsendt).


Tom Arnoldsen forespurgte vedr. dato for klubmesterskaberne.

-          Dato fredag d. 6. september, på Dragør GC.

Kim Bo Munthesen  forestod herefter sammen med den øvrige bestyrelse for overrækkelse af pokal til "Bellahøj II" for sejren i Stationsturneringen.

-          Som repræsentant for Bellahøj II modtog Morten Frejlev Koefoed pokalen.

Kim Bo Munthesen og Frank Blem-Nielsen samt tilfældigt udvalgte mødedeltagere forestod herefter "live" lodtrækningen til Stationsturneringen 2012.

-          5 puljer udfundet med i alt 19 deltagende hold.

-          Puljeoversigt samt program vil blive lagt på hjemmesiden.

Kurt Gullits Rasmussen  udtrykte sin store ros til afdelingens hjemmeside bl.a. for de regelmæssige opdateringer samt dens layout i øvrigt.

Gert Sejbak udtrykte stor ros til bestyrelsen for dens arbejde i helhed, hvilket var til stor glæde for afdelingens medlemmer.

Dan Berthelin henledte herefter opmærksomheden på Kurt Gullits Rasmussen.

Dan: Som tidligere nævnt var Kurt Gullits Rasmussen mødt her i dag som repræsentant for FU, og i den anledning skal I vide, at Kurt i år, efter at han igennem ca. 20 år har været hovedkasserer i PI København, har valgt ikke at genopstille til en ny periode ved Generalforsamlingen den 14. MAR.

Så derfor er det sidste gang vi nyder Kurts selskab som repræsentant for FU.

Jeg vil her personligt takke Kurt for mange år i forbindelse med bestyrelsesarbejdet og på Golfafdelingens vegne sige: Du vil blive savnet… Ikke fordi du bevidst har tilgodeset Golfafdelingen gennem årene, men fordi du loyalt har arbejdet for politiidrætten i København på bedste vis, hvilket ikke mindst Golfafdelingen har haft glæde af.
Du var en af de få, som støttede nogle af os pionerer ud i øvelsen "golf og politiidræt", da mange bestyrelsesmedlemmer i slutningen af det forrige årtusinde klart var imod at indlemme golf under PI København.
Du forbliver dog forhåbentlig stadig medlem af Golfafdelingen, selv om du efter din pensionering stadig må betale særkontingent til Golfafdelingen, når du slipper for at betale kontingent til "store PI".
Så kære medlemmer, giv Kurt en stor hånd for hans utrættelige arbejde for politiidrætten gennem mere end 20 år.

Så Kurt modtog Golfafdelingens beskedne gave, som tak for samarbejdet.

Formanden takkede herefter dirigenten for god mødeledelse, spydige bemærkninger, saglige indlæg uden for talerækken, samt deltagerne for god ro og orden og den saglig debat.

Medlemmerne overgik herefter til spisning og efterfølgende spil på simulator i SIMGOLF centeret, Grøndals Centeret.

Kasper Juul Jensen
sekretær
Dan Berthelin
Formand
Lars Borg
Dirigent

 

Læs referatet som PDF-dokument - klik her.