Støtteforeningen PI-Københavns Venner

 Link til hjemmesiden Kræftens Bekæmpelse - Pinkcup

  

Sponsor_klub_2015.gif

 

IMG_0076-3.jpg

Dan Berthelin aflægger beretning, mens dirigent Lars Borg (tv.) og næstformand Kim Bo Munthesen (th.) lytter opmærksomt.

Foto: Peter Levring Madsen

 

Medlemsmødet 2012

Referat fra medlemsmødet, der blev afholdt den 8. marts 2012 på Station Bellahøj kl. 1600.
Fremmøde: 28 medlemmer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4a. Kassererens beretning
4b. Fastlæggelse af særkontingent samt budget for 2012
5. Indkomne forslag
6. På valg er:
- Formand, Dan Berthelin, villig til genvalg
- bestyrelsesmedlem Søren Norlander, villig til genvalg
- bestyrelsesmedlem Frank Blem-Nielsen, villig til genvalg
- Valg af suppleanter til bestyrelsen
- Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt


Indledning

Formanden bød velkommen:
på bestyrelsens vegne er det mig igen i år en glæde, at byde jer velkommen til årets medlemsmøde.
Særlig velkomst til Pl's kasserer Kurt Gullits Rasmussen, som repræsenterer FU ud over at være medlem af afdeling.
Der er i år ikke mødt så mange, som de foregående år, men det er glædeligt, at I er kommet for at høre om og få indflydelse på, hvordan Golfafdelingen til stadighed kan udvikle sig til glæde for medlemmerne, og så vi kan gøre det rigtige for jer.
Så I skal have tak for jeres fremmøde.

Vi har igen i år valgt St. Bellahøj til mødet, idet vi og som I måske allerede glæder Jer til, skal have vores traditionelle afslutning, som også i år foregår hos SIM-Golf "på den anden side af gaden".
Så som altid håber jeg, at vi få nogle hyggelige timer sammen.
I skal vide, at I alle er med til at gøre en forskel ved at møde op.

Vi kan i bestyrelsen og alle Jer som medlemmer se tilbage på et år 1 efter jubilæumsåret 2010, som igen har givet afdelingen flere medlemmer, og vi har fastholdt vore aktiviteter.
Fremtiden ser vi derfor fortrøstningsfuld frem mod. Sidste år nævnte jeg, at det med de flere og meget nuancerede medlemskaber, som findes under DGU, var svært at se, i hvilken retning medlemstallet ville gå. Det viser sig nu, at DGU har flere medlemmer end nogensinde, og dette har antageligt også været til gavn for Golfafdelingens medlemstal.
 
Jeg vil i lighed med tidligere år appellere til Jer, at i retter henvendelse til bestyrelsen, hvis I fornemmer at selskaber eller klubber har interesse i at indgå aftaler med os til gavn for Jer.

Som afslutning på min indledning vil jeg håbe, at I stadig mener, at I som afdelingens medlemmer har stort udbytte af de aktiviteter, som der gives indenfor "Politlgolf".

Ad pkt. 1:
Formanden foreslog Lars Borg, som blev valgt med akklamation og uden modkandidater. Lars Borg takkede for valget. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt indvarslet ved opslag på tjenestestederne, opslag på hjemmesiden, samt via Outlook.

Ad pkt. 2:
Afventer behov. Ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Ad pkt. 3:
Formanden berettede:
Jeg vil først bemærke, at afdelingens skriftlige beretning - som ligger i nogle eksemplarer på bordet - i lighed med tidligere er udsendt via Outlook, ligesom den er medtaget i Beretning 2011 for PI-København. Pl's samlede beretning er desværre ikke kommet tilbage fra trykkeriet, men kan læses på PI Københavns nye hjemmeside www.kbh-politisport.dk (rettelig www.politiidraet.dk /red).

Til Golfafdelingens skriftlige beretning vil jeg føje følgende kommentarer:
Som nævnt er "golfdanmark" på ny i fremgang, og denne fremgang var også kendetegnet hos Golfafdelingen, da deltagerne til vore aktiviteter var det største antal nogen sinde. Her tænker jeg både på klubmesterskabet, stationsturneringen og de arrangerede fællestræninger med Anders Dahl Christiansen. Så det med at vælge et "andet sted" til træningen, men ikke mindst ekspertisen hos Anders, var "rigtig set", så det bliver gentaget.

Jeg har altid tidligere omtalt vore green-fee ordninger og vil derfor i år ikke gøre nogen undtagelse, men dette mere som en kommentar til, at bestyrelsen i gennem længere tid har diskuteret ordningerne og anvendelsen af disse. Her ikke mindst, at vi i stationsturneringen var anmodet jer om at spille på baner med aftaler.
Den overvejende konklusion er blevet, at vi ikke længere bruger tid/ressourcer på fornyelse af aftaler. Dette særligt set i lyset af alle de aftaler om green-fee ordninger klubber imellem, som i er medlemmer af samt div. andre rabatordninger.

Jeg vil igen i år også omtale hjemmesiden - www.golfafdelingen.dk - som Peter Levring på 3. år forsøger at "få styr på" og gøre mere nyhedsorienteret. Siden årsberetningen blev skrevet, har Peter - endda over en influenzaperiode - ihærdigt, sammen med sin søn, designet en ny side, idet den gamle med dens begrænsede muligheder ikke var tidssvarende. Vi har tidligere erklæret, at det er vores mål - og berettigede håb - at informationerne, som I måtte ønske og have brug for, vil kunne findes på siden.
Den nye side er som sådan også i tråd med, at PI København har valgt at ændre deres side.
Jeg vil i år ikke undskylde over for Peter, at bestyrelsen har gjort det svært for ham, idet han har fået det, som han har ønsket, da han haft en "fri opgave", som bestyrelsen anerkender resultatet af.
Peter skal derfor have en stor tak for hans store arbejde med siden og hvis I har kommentarer og gode råd, skal I ikke tøve med at skrive til Peter.

Afdelingens økonom: udviser i lighed med tidligere år positive tendenser, selv om vi til brug for og kompensation til vore hjælpere under PDM på Ledreborg havde kalkuleret med et lille underskud.
Kommentarer til regnskabet i øvrigt vil jeg overlade til Jesper, når han senere fremlægger dette.
Der skal lyde en tak til revisorerne - Claus og Preben - for altid at se kassereren grundigt over skulderen, selvom jeg har ladet mig fortælle, at en frokost for udført indsats altid kan hjælpe på selv den vanskeligste "controller".

På det sportslige blev Klubmesterskabet 2011 for damernes vedkommende vundet af Rikke Thomasen og herresiden af Steen Hansen, som i fænomenale PAR afsluttede en perfekt runde på Skovbo galfbane. Tillykke til dem begge.
Ved vores afholdte DPM kunne Amanda Moltke-Leth kåres som vinder efter en tæt dyst med Rikke Thomasen, som "runner up".
For 2. år i træk vandt Martin Søgaard Herre-A rækken, så han må snart stå for tur til Mesterrækken for også at prøve at vinde der.
Fra bestyrelsen skal lyde et tillykke til alle 3.

Af yderligere vindere vil det antageligt glæde nogle, hvis jeg ikke nævnte holdet fra Vestegnen II, som igen igen sejrede sikkert - i øvrigt i finalen mod Vestegnen I - i Stationsturneringen. Med Kim Bo's ord vil jeg tilføje: "Hatten af for kaptajn Ekstrøm og Co, de er bare uhyre stabile og konstante og altid gode på dagen, det må vi andre bare lære noget af eller træne noget mere ..."

Holdet må tillige have hørt efter de formanende ord herfra fra sidste år om: "I har blot at vinde mod Oslokollegaerne", for som sagt tog holdet til Oslo og vandt, så pokalen igen er "hjemme" i København.
Jeg vil senere vende tilbage til Vestegnen II ved præmieoverrækkelse for Stationsturneringen 2011.

Igen i 2011 viste Dorte Bo Jensen ("udlånt" til Afghanistan) og Anne Seierø deres værd i forbindelse med indkvartering og transport ved de åbne turneringer. Så derfor Dorte Bo og Anne "TAK skal I have".

I den skriftlig årsberetningen glemte jeg at nævne, at Golfafdelingen også i 2011 afviklede et "Åbent Hus" arrangement, som forgik på Værebro Golfcenter.
Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige tak for hjælpen til de medlemmer, som frivilligt stillede deres ekspertise til rådighed, der gjorde det til en minderig dag for deltagerne.

Med disse bemærkninger vil jeg - med håbet for alle om at sæsonen vil blive bedre end sidste år, hvorfor jeg sender alle gode tanker om at I alle vil lykkes med jeres mål og ønsker for golfspillet - overlade beretningerne til diskussion og vil selvfølgelig sammen med den øvrige bestyrelse prøve at svare / kommentere jeres indlæg.

Ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt og efterfulgt af akklamation.

Ad pkt. 4a:
Kassereren Jesper Bangsgaard gennemgik regnskabet for 2011, samt noterne til dette.
Ingen bemærkninger fra detagerne. Akklamation.

Ad pkt. 4b:
Særkontingent fastholdes på kr. 20.

Budget gennemgang af 2012 - Godkendt.
- Jesper oplyste, at der var kalkuleret med et større "forbrug" på udgiftssiden for det kommende år bl.a. pga. valg af "super" bane til Klubmesterskaberne.

Ad pkt. 5:
Ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 6:
Formand - Dan Berthelin, blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlem - Søren Norlander blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlem - Frank Blem-Nielsen blev genvalgt uden modkandidater.
Suppleanter: Niels-Erik Nilsen og Jesper Petersen blev begge genvalgt.

IMG_0069-2.jpg

 

Bestyrelsen, som den så ud efter valget: fra venstre - Kasper Juul Jensen, Dan Berthelin, Frank Blem-Nielsen, Søren Norlander, Kim Bo Munthesen og Jesper Bangsgaard.

  

Ad pkt. 7:
Dirigenten gav herefter ordet frit i forbindelse med punktet eventuelt.
Herman Langlouis spurgte om muligheden for at købe "Golfhæftet" via Golfafdelingen til en favorabel pris.
Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke ønskede at være "mellemmand" / bindeled i forbindelse med dette samt at der i forvejen eksisterede en "god" aftale via en kollega i Esbjerg.

Peter Heilesen spurgte om der var nyt vedr. Danske Politimesterskaber.
Formanden: DPM vil blive afholdt på Nordvest jysk Golf Klub, samt at det kunne anbefales at prøvespille banen inden mesterskabet pga. dens sværhedsgrad.
Yderligere vil tilgå senere i forbindelse med invitationen.

Gert Sejbak spurgte om dato for Klubmesterskaberne.
Formanden: Vil blive afholdt på Skjoldenæsholm Golf Center d. 3 september.

IMG_0075-2.jpg

 

 

Der var enkelte spørgsmål fra mødedeltagerne.

 


 

 

Formanden sagde herefter tak for valget og den tillid der dermed var vist ham.
Dernæst ønskede han Søren og Frank tillykke med valget ligesom han så frem til det fortsatte samarbejde i bestyrelsen til glæde for Golfafdelingens medlemmer.

Formanden informerede yderligere:
PI København har efter at formanden Henrik Wiberg i efteråret meddelte, at han ikke ville stille op til en ny periode efter Generalforsamlingen 2012 været på udkig efter en ny formand. Den nuværende næstformand Gunnar Nørager har stillet sig villig til valg som formand og da der umiddelbart ikke er andre kandidater, som har givet udtryk og vist interesse for posten, bliver han "antageligt" valgt som ny formand.
Dette betyder, at der tillige skal findes en ny næstformand. I den anledning har Frank Blem-Nielsen meldt sig som kandidat, hvilket blev meddelt PI-København på bestyrelsesmødet den 13. JAN 2012.
Frank havde forinden sin beslutning - som i øvrigt ikke får indflydelse på hans arbejde i bestyrelsen for Golfafdelingen - haft flere konstruktive "snakker" med Gunnar. Frank og Gunnar kunne efter det overfor mig oplyste, være en kærkommen og god fornyelse, for ud ad til, at tegne PI København, så der var ingen tvivl i min opfattelse om, at dette måtte være det rigtige valg og den rette sammensætning.
Dette mente og mener stadig flere andre afdelingsformænd i PI København også, men på bestyrelsesmødet den 13. JAN meddelte Henrik Møller Jacobsen - som pt. er medlem af FU og sekretær i bestyrelsen - at han ønskede at lade sig opstille som kandidat til næstformandsposten.

Da bestyrelsen herefter ikke kunne blive enige om, at pege på enten Frank eller Henrik, bliver der så antageligt kampvalg om posten på Generalforsamlingen den 29. MARTS, idet jeg på Golfafdelings vegne vil foreslå Frank valgt som næstformand.
Frank har i øjeblikket som nævnt opbakning fra flere af de store afdelinger under PI København, men det er under alle omstændigheder de fremmødte på Generalforsamlingen der med deres afgivne stemmer afgør resultatet.
Jeg vil derfor opfordre jer til at møde op til Generalforsamlingen og stemme på Frank.

Kim Bo: Gennemgik de nye tiltag i forbindelse med Stationsturneringen.
Der spilles uændret med fuldt HCP igen i år.
Kim indskærpede, at der kun blev påført EN beløbsmodtager på resultatlisten.
Indbydelse og tilmelding tilgår snarest.
Der vil i år være faste datoer for afvikling af diverse runder.
Begge semifinaler vil blive afviklet samme dag på Royal Golf Club.
Finalen spilles på Furesø Golf Klub.

Bo Ludvigsen spurgte vedr. minimum antal deltagere pr. tilmeldt hold.
Kim Bo: Der skal min. være 6 tilmeldte spillere pr. hold. Dette for at undgå aflyste matcher og lign.

Jesper: Kort orientering om medlemstræning i 2012. Træner Anders Dahl vil igen i år stå for dette, hvilket vil foregå i Hørsholm. Træningen vil foregå om torsdagen med start i uge 15. Pris 100 kr. pr. deltager.
Yderligere information samt tilmeldingsliste vil blive udsendt snarest.

Dan - Uddeling af præmier. Vestegnen fik overrakt pokal og vinder poloer, for deres præstation i 2011, da de vandt igen i Stationsturneringen.

IMG_0071-2.jpg


 

 

Vestegnen løb for 3. år i træk med Stationsturneringspokalen, der her overrækkes til Carsten Philipsen (tv.) og Peter Levring Madsen af Dan Berthelin.

 

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse samt deltagerne for god ro og orden og den saglig debat.

Medlemmerne overgik herefter til spisning og efterfølgende træning på simulator i Sim-golf centeret, Grøndals centeret

Kasper Juul Jensen
sekretær

Lars Borg
Dirigent

Dan Berthelin
Formand                

 

Læs referat som PDF-fil - klik her.

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: Link til www.adobe.dk