Medlemsmødet 2011

Referat fra medlemsmødet den 9. april på Station Bellahøj.
Fremmøde: 33 medlemmer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning - fastsættelse af særkontingent.
5. Indkomne forslag
6. På valg er:

  • Næstformand, Carl Horn, ønskede ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem, Kim Bo Munthesen, afgår
  • Kasserer Jesper Bangsgaard, villig til genvalg
  • Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Indledning
Formanden bød velkommen: På bestyrelsens vegne er det mig igen i år en glæde, at kunne byde så mange af Golfafdelingens medlemmer velkommen til årets medlemsmøde.
Formanden hilste fra PI´s formand Henrik Wiberg, der beklagede fravær til anden PI akitivitet. En særlig hilsen fra kasserer Kurt Gullits, der dog måtte melde afbud til mødet i dag. Formanden omtalte afdelingens bedrifter i løbet af sæsonen 2010, som formanden betegnede som et fantastisk "jubel golfår".
Formanden kiggede fremad mod 2011 blandt andet angående fleksible golfklub medlemskaber er svært at forudsige.
Anmodning om at medlemmerne retter henvendelse til bestyrelsen for kendskab om fordelagtige aftaler til medlemmerne.

Ad pkt. 1:
Formanden foreslog Lars Borg, som blev valgt med akklamation og uden modkandidater. Lars Borg takkede for valget. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt indvarslet ved opslag på tjenestestederne, opslag på hjemmesiden, dog var det ikke bragt i POLITI-Idræt som angivet.

Ad pkt. 2:
Afventer behov. Ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Ad pkt. 3:
Formanden bemærkede at den skriftlige beretning i lighed med tidligere år er udsendt via Outlook. PI´s samlede beretning omdelt i kopier på bordene.
Golfafdelingen har i 2010 ikke bemærket krisen i samme grad som andre, idet der fortsat har været tilgang af medlemmer. Der var desuden venteliste til klubmesterskabet for første gang.
For at vore greenfee ordninger fortsat kan benyttes som aftalt, vil jeg på det kraftigste anmode om, at de aftalte priser nøje overholdes og at priserne ikke er til diskussion for det enkelte medlem.
Formanden omtalte hjemmesiden - www.golfafdelingen.dk - som Peter Levring på 2. år forsøger at "få styr på" og gøre mere nyhedsorienteret, hvilket jeg mener for Peter lykkes i stor udstrækning. Peter skal derfor have en stor tak for hans store arbejde med siden, og det skal "sand for dyden" ikke være nogen hemmelighed, at vi fra bestyrelsen ikke altid har gjort arbejdet nemmere for Peter.
Afdelingens økonomi udviser også for det forgangne år positive tendenser, selv om vi har haft væsentlig større udgifter på bl.a. Klubmesterskabet. Jeg vil overlade kommentarer om regnskabet til kassereren, når han senere fremlægger dette.
Der skal også i år lyde en tak til revisorerne - Marie og Claus - for altid at se kassereren grundigt over skulderen.
Som konsekvens af, at Marie har valgt at melde sig ud af Golfafdelingen, skal vi senere have valgt ny revisor, men det skal ikke afstå mig fra her at takke Marie rigtig mange gange for igennem årene at have revideres regnskabet.
På det sportslige blev Klubmesterskabet 2010 for damernes vedkommende vundet af Inge Ekknud og på herresiden igen af Carsten Ekstrøm. Tillykke til dem begge.
På landsplan vandt Rikke Thomassen DPM med Anne Seierø på 3. Pladsen. I herre A-rækken vandt Martin Søgaard med Frank Schytte lige efter.
Fra bestyrelsen skal lyde et tillykke til alle.
Af vindere skal endvidere nævnes holdet Vestegnen II, idet de igen sejrede i Stationsturneringen. Jeg vil senere vende tilbage til dette ved præmieoverrækkelse.
Dog lykkedes det ikke holdet at besejre "Oslokollegaerne", så pokalen i Hovedstadsmatchen står nu i Oslo.

Vestegnen II kan dog råde bod på det tabte, idet de som sejrherre i 2010 senere i år skal til Oslo, hvor de "blot har at vinde", så pokalen igen kan komme med hjem til København.
Igen i 2010 viste Dorte Bo Jensen og Anne Seierø deres værd i forbindelse med indkvartering og transport ved de åbne turneringer - så derfor Dorte Bo og Anne "TAK skal I have".
Med disse bemærkninger vil jeg med håbet om, at vinteren snart må blive blidere, så vi hurtigt igen kan komme ud og opleve golfens velsignelser, overlade beretningerne til diskussion og vil selvfølgelig sammen med den øvrige bestyrelse prøve at svare / kommentere jeres indlæg.
Ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt og efterfulgt af akklamation.

Ad pkt. 4:
Kassereren Jesper Bangsgaard gennemgik regnskabet for 2010, samt noterne til dette.
Særkontingent fastholdes på kr. 20.
Budget gennemgang af 2011.
Godkendt. Ingen bemærkninger fra detagerne. Akklamation.

Ad pkt. 5:
Ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 6:
Næstformand - Carl Horn ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen indstillede best. medlem Kim Bo Munthesen. Ej andre forslag. Valgt med akklamation.
Kasserer - Jesper Bangsgaard blev genvalgt uden modkandidater
B-medlem Kim Bo ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Kasper Juul Jensen.
Nyt B-medlem Kasper Juul Jensen blev valgt uden modkandidater.
Suppleanter: Niels-Erik Nilsen blev genvalgt og Jesper Petersen blev valgt.
Revisorer; Claus Oxfeldt genvalgt, og Preben Emil blev valgt uden modkandidater.
Revisorsuppleanter; Johan Kofoed blev valgt.

Ad pkt. 7:
Dirigenten gav herefter ordet frit i forbindelse med punktet eventuelt
Ekstrøm spurgte om det var en hemmelighed med banerne til klubmesterskab og DPM.
Formanden: DPM den 23. august på Ledreborg og klubmesterskab den 5. September 2011 højst sandsynligt på Skovbo.
Ruth Langlouis spurgte til medlemsliste. Anmodet om at skrive til Jesper Bangsgaard.
Formanden lykønskede alle med nyvalgene og de genvalgte.
Golfafdelingen har på vegne af PI København i år påtaget sig opgaven at arrangere DPM den 23. august.

Formanden orienterede om, at bestyrelsen håber på forbilledlig vis at kunne vise vores formåen ved at sådant arrangement. Her tænker vi særligt på løbende resultatformidling direkte fra banen. Vi skal dog hertil bruge et ikke ubetydeligt antal hjælpere, så overvej derfor allerede nu, om det kunne være noget for dig at melde dig til, når anmodningen fremkommer.
Vi lover, at der på dagen ikke er golfspil, men derimod nogle overraskelser i anden henseende, som tak for hjælpen.
Kim Bo: Gennemgik de nye tiltag i forbindelse med Stationsturneringen. Der spilles uændret med fuldt HCP igen i år.
Kim opfordrede til kun at påføre ÈN beløbsmodtager på resultatlisten. Seneste tilmelding den 20. april 2011.
Proportionerne blev fremlagt.
Der blev stillet spørgsmål ved de faste datoer, men efter kort drøftelse blev det forstået, at der kunne aftales nærmere indbyrdes holdene i mellem.
Jesper: Kort orientering om medlemstræning i 2011. En anden træner og et andet sted vil blive valgt. Nærmere udsendes.
Niels fra SKAT: Som sponsor ville han gerne takke og udtrykte glæde for samarbejdet.
Formanden: opfordring til deltagelse i DPM som hjælper. Mail bliver udsendt.
Dan - Uddeling af præmier. Vestegnen fik overrakt pokal og vinder poloer, for deres præstation i 2010, da de vandt igen i Stationsturneringen.
Tak til Marie for sin indsats som revisor med en vingave.
Carl Horn blev takket for sin store indsats i Golfafdelingen og Dan fortalte kort en historie om Carls golf-fortid i relation til gaven. Han fik overrakt en vin gave og en til lejligheden udfærdiget LÆDER wedge.
Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse samt deltagerne for god ro og orden og den saglig debat.
Medlemmerne overgik herefter til spisning og efterfølgende træning på simulator i Sim-golf centeret, Grøndalscenteret.

Frank Blem-Nielsen
sekretær

 

Lars Borg
Dirigent

 

Dan Berthelin
Formand

 


Medlemsmødereferat 2011 som PDF - klik her!

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link:

Link til www.adobe.dk