Medlemsmødet 2010

Referat fra medlemsmøde den 11. marts 2010 på Station Bellahøj.
Der var mødt 31 medlemmer + formanden for PI til mødet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning - fastsættelse af særkontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg

  • Formand Dan Berthelin villig til genvalg
  • Sekretær Søren Norlander villig til genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Lars C. Borg Ønskede ikke genvalg
  • Suppleanter til bestyrelsen.

7. Eventuelt

Formanden bød velkommen:
På bestyrelsens vegne er det mig igen i år en glæde, at kunne byde så mange af Golfafdelingens medlemmer velkommen til årets medlemsmøde.

Ad pkt. 1:
Formanden foreslog Kurt Gullits, som blev valgt med akklamation og uden modkandidater. Kurt Gullits takkede for valget. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt indvarslet ved opslag på tjenestestederne, opslag på hjemmesiden og udsendelse af dagsorden til medlemmerne.

Ad pkt. 2:
Medlemsmødet besluttede at udsætte dette punkt til det blev aktuelt.

Ad pkt. 3:
Formanden bød endnu engang velkommen.
Der var stor ros til alle fremmødte, det var dejligt at folk viste stor opbakning om medlemsmødet.
Formanden berettede om afdelingens bedrifter i løbet af sæsonen 2009. Der havde været mange flotte resultater fra afdelingens medlemmer. Der var håb om lige så gode resultater i sæsonen 2010. Hvilket var et jubilæumsår. Nemlig 10 års.
Der var en stor tak til sponsorerne, som havde støttet os i forbindelse med klubmesterskabet.
De fleste greenfee aftaler var blevet fornyet og kunne ses på hjemmesiden. Havde medlemmerne nogle gode kontakter var disse velkommen til at rette henvendelse til formanden.
Afdelingen ville i fremtiden være bedre til at opdatere hjemmesiden, da der var kommet nye kræfter til i form af Peter Levring.
Der henvises i øvrigt til formandens/afdelingens skriftlige beretning.
Beretningen er udsendt og kan ligeledes læses på PI´s hjemmeside. Ingen kommentar til beretningen.
Stort tillykke til:
Rikke Thomassen Klubmester i damerækken
Carsten Ekstrøm Klubmester i herrerækken
Vestegnen 2 Stationsturnerings mester
Bellahøj 2 Hovedstadsmatchen

Ad pkt. 4a:
Kassereren Jesper Bangsgaard gennemgik minutiøst regnskabet for 2009, samt noterne til dette.
Niels Erik: Der stod 100.000 kroner på konto. Var disse i sprogforbundet?
Jesper Bangsgaard: Der henvises til materialet som var uddelt. Alt omkring konto og henstående stod på sidste side i dette.
Niels Erik: Tak.
Dan: Kommentar til turneringerne/budget. Der var flere jyske turneringer på budgettet end afholdt. Vores mål var ikke at være en spareforening.
Regnskab godkendt

Ad pkt. 4b:
Budget for 2010 blev gennemgået.
Særkontingentet skulle forblive på 20 kroner pr. måned.
250 kroner i tilskud pr. mand til åbne turneringer. Dog skulle det budgettet ikke overskrides.
Klubmesterskab dyrere end normalt. Yderligere om dette pkt. under punkt 7.
Carl Horn: 250 kroner pr. turnering i tilskud. Kun til det max. bevilliget beløb jf. budget.
Dan: Dette bakkede Dan op om.
Budget godkendt.

Ad pkt. 5:
INGEN

Ad pkt. 6:
Formand - Dan Berthelin blev genvalgt uden modkandidater.
Sekretær - Søren Norlander blev valgt uden modkandidater.
B-medlem Lars Christian Borg ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Frank Blem-Nielsen
Dorthe Bo foreslog Anne Seierø.
Anne Seierø adspurgt om hun ønskede valg. Dette ønskede hun ikke når det var Frank Blem-Nielsen som stillede op. Hvilket hun bakkede op om.
Nyt B-medlem Frank Blem-Nielsen blev valgt uden modkandidater.
Suppleanter: Annette Nielsen blev genvalgt Niels-Erik Nilsen blev genvalgt.

Ad pkt. 7:
Dirigenten gav herefter ordet frit i forbindelse med punktet eventuelt.
Marie Burlund: Havde bestyrelsen tænkt sig at gøre noget ekstra i forbindelse med jubilæum.
Jesper Bangsgaard: Klubmesterskab på Royal Copenhagen til en yderst god pris.
Jesper forklarede omkring KM og hvordan det ville foregå, samt betingelserne.
Bestyrelsen ønskede ikke at afholde en fest. Vi ville hellere arrangere golf og få medlemmerne ud på banen og spille.
Jesper forklarede ligeledes omkring greenfee aftalen på banen. Alle aftaler kunne ses på hjemmesiden.
Der ville ligeledes komme trænings tilbud.
Lars Borg: Gennemgik kort nogle af de nye tiltag i forbindelse med Stationsturneringen. 1000 kroner pr. hold for tilmelding. Medlemmerne skal have tilknytning til stationen/afdelingen de deltager for. Tilskud på 300 kroner pr. m/k - pr. match. Der spilles med fuldt HCP i år. Fourball bestball fortsætter. Man skal påføre de faktiske udgifter i forbindelse med matchen. Tilmeldingsfrist 16. April. Afstandsmåler tilladt.
Anne Seierø: Hvad det betød med HCP reduktionen.
Lars Borg: Prøvede at forklarer det på bedste vis. Der ville komme yderligere i match betingelserne.
Henrik Wiberg: PI var blev 90 år den 12. Januar. Hvorfor der var fest den 29. Maj 2010 på Wallmans Saloner. Opfordrede til at deltage.
Der var generalforsamling i PI den 26. Marts 2010 kl. 1700, Færdselshuset, Valby.
Dorthe Bo: Fyn Open. Husk tilmelding. Husk Anne og Dorthe står for indkvartering og befordring.
Dan - Uddeling af præmier.
Vestegnen 2, v/ Peter Levring fik overrakt pokal og vinder poloer, for deres præstation i 2009, da de vandt over Lufthavnen i Stationsturneringen.
Lars Borg blev takket for sin store indsats i Golfafdelingen gennem tiderne. Han fik overrakt en vin gave.
Formanden tog herefter igen ordet for at takke dirigenten for god mødeledelse samt deltagerne for god ro og orden og den saglig debat.
Medlemmerne overgik herefter til spisning og efterfølgende træning på simulator i Sim-golf centeret, Grøndals centeret.

Søren Norlander
sekretær

 

Kurt Gullits
Dirigent

 

Dan Berthelin
Formand

 

 
Medlemsmødereferat 2010 som PDF - klik her!

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link:

Link til www.adobe.dk