Medlemsmødet 2009

Referat fra medlemsmøde den 12. marts 2009 på Station Amager.
Der var mødt 21 medlemmer til mødet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning - fastsættelse af særkontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg

  • Næstformand Carl Horn villig til genvalg
  • Kasserer Jesper Bangsgaard villig til genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Kim Bo Munthesen villig til genvalg
  • Suppleanter til bestyrelsen.
  • Revisor
  • Revisorsuppleant

7. Eventuelt

Formanden bød velkommen:
På bestyrelsens vegne er det mig igen i år en glæde, at kunne byde så mange af Golfafdelingens medlemmer velkommen til årets medlemsmøde.

Ad pkt. 1:
Formanden foreslog Kurt Gullits, som blev valgt med akklamation og uden modkandidater. Kurt Gullits takkede for valget. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt indvarslet ved opslag på tjenestestederne, opslag på hjemmesiden og udsendelse af dagsorden til medlemmerne.

Ad pkt. 2:
Medlemsmødet besluttede at udsætte dette punkt til det blev aktuelt.

Ad pkt. 3:
Formanden bød endnu engang velkommen.
Der var stor ros til alle fremmødet, det var dejligt at folk viste stor opbakning om medlemsmødet.
Formanden berettede om afdelingens bedrifter i løbet af sæsonen 2008. Der havde været mange flotte resultater fra afdelingens medlemmer. Der var håb om lige så gode resultater i sæsonen 2009.
Afdelingen havde for tiden ikke nogen sponsoraftale eller ønsker om at henvise folk til bestemte butikker, da der havde været en mindre god oplevelse omkring vores sponsoraftale i 2008 (Super Golf).
Havde medlemmerne nogle gode kontakter var disse velkommen til at rette henvendelse til formanden.
Der var en stor tak til sponsorerne, som havde støttet os i forbindelse med klubmesterskabet.
De fleste greenfee aftaler var blevet fornyet og kunne ses på hjemmesiden. Havde medlemmerne nogle gode kontakter var disse velkommen til at rette henvendelse til formanden.
Der henvises i øvrigt til formandens/afdelingens skriftlige beretning.
Beretningen er udsendt og kan ligeledes læses på PI´s hjemmeside. Ingen kommentar til beretningen.
Stort tillykke til:
Rikke Thomassen Klubmester i damerækken
Peter Hejlesen Klubmester i herrerækken
Bellahøj 1 Stationsturnerings mester
Bellahøj 2 Hovedstadsmatchen

Ad pkt. 4a:
Kassereren Jesper Bangsgaard gennemgik minutiøst regnskabet for 2008.
Peter Hejlesen: Anden halvdel af regnskabet manglede. Hvor var det?
Jesper Bangsgaard: Kunne ses ved henvendelse til kassereren. Det var på grund af besparelse af papir.
Jesper Petersen: Nyanskaffelser på 19.000 kroner. Det lød af meget. Hvad var det?
Jesper Bangsgaard: Poloer, som blev udleveret til deltagerne af klubmesterskab.
Jesper Petersen: Kunne ikke selv deltage i klubmesterskab. Syntes det var en skam at alle ikke fik en polo.
Jesper Bangsgaard: Kunne kun give han ret, men der var ikke flere poloer. Og "gaven" var til dem som havde deltaget.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen med applaus.

Ad pkt. 4b:
Kassereren gennemgik herefter budgettet for 2009.
Afdelingen håbede på et resultat på 0 kroner.
Flemming Lehnert: Har man taget højde for tilskuddet på 300 kroner pr. m/k, pr. match i Stationsturneringen. Det ville give et underskud på 10.000 kroner.
Jesper Bangsgaard: Det var der taget højde for og forklaringen ville følge under Stationsturneringen.
Kim Bo Munthesen: Supplerede Jesper Bangsgaard.
Flemming Lehnert: Accepterede svaret.
Særkontingentet skulle forblive på 20 kroner pr. måned.
Budget godkendt.

Ad pkt. 5:
Der var indkommet 2 forslag. Begge fremsat af Dorthe Bo.

Forslag 1: Vedhæftet.
Dorthe Bo: Uddybede sine synspunkter omkring forslaget.
Jesper Bangsgaard: Der er kun en sum penge jf. budgettet, hvor flest mulige medlemmer tilgodeses.
Hvem skulle administrer sådan en kasse? Skulle der være 1 eller 2 kasser?
Var ikke fortaler for en sådan kasse.
Dorthe Bo: Havde forståelse for Jespers forklaring. Turneringerne skulle være i politi regi.
Niels Erik: Gjorde opmærksom på matcher som den mellem Lufthavnen og Bellahøj, hvor der ikke kunne bevilliges tilskud.
Så gerne der blev givet flere tilskud.
Dan Berthelin: Fordi der bliver sendt en invitation ud er det ikke ens betydelig med tilskud. Han mente ikke det var nødvendigt med en sådan kasse.
Dorthe Bo: "Kasse". Det var ikke absolut nødvendigt at kalde det en kasse. Men måske blot mere luft til at give tilskud.
Flemming Lehnert: Enig med bestyrelsen. Det burde ikke være nødvendigt med sådan en "kasse".
Peter Hejlesen: Hvilke turneringer gives der tilskud til?
Jesper Bangsgaard: Til medlemmer af PI-KBH og Golf afdelingen.
Det skal være turneringer som koordineres af DPIF Golfudvalget, som derved styrer udbud, datoer osv.
Da der ikke var tilskud til Tønder og Nordsjælland open sidste år, skyldes det at der ikke var blevet koordineret med DPIF Golf udvalget.
Lars Borg: Bredden har fortrinsret. Flest mulige skal have tilskud og gavn af de få penge vi har til rådighed. Nye tiltag er dog meget meget velkommen og er det muligt gives der tilskud.
Jesper Bangsgaard: Andre muligheder at søge penge, bl.a. Støtteforeningen og PI´s venner.
Dan Berthelin: De henvendelser som får afslag bliver vejledt om andre muligheder for at søge penge.
Dorthe Bo: God diskussion. Dorthe Bo var villig til at trække forslaget.

Forslag 2: Vedhæftet.
Dorthe Bo: Uddybede omkring forslaget.
Dan Berthelin: Syntes det var et godt forslag. Spurgte Dorthe Bo om der måtte komme en tilføjelse: eller spil på en aftalebane.
Dorthe Bo: Meget tilfreds og gav samtykke.
Lars Borg: Fremlægger bestyrelsens formulering.
Flemming Lehnert: Korrigerede Lars Borg. Det hedder nu "Turneringsbetingelser".
Anne Seierø: Et sådan forslag ville sætte en del begrænsninger, da mange medlemmer var medlem af en klub i Jylland.
Knud Støiholm: Man kunne lave et loft på tilskuddet på 900 kroner pr. match.
Kim Bo Munthesen: Det var kun 1 ud af 8 spillere som skulle have hjemklub. Så der var rig mulighed for at prøve nye baner.
Kurt Gullits: Læste forslaget op. Det blev vedtaget og det ville blive medtaget i turneringsbetingelserne.

Ad pkt. 6:
Næstformand - Carl Horn blev genvalgt uden modkandidater.
Kasserer - Jesper Bangsgaard blev valgt uden modkandidater.
B-medlem Kim Bo Munthesen blev genvalgt uden modkandidater.
Suppleanter: Annette Nielsen blev genvalgt Niels-Erik Nilsen blev genvalgt.
Revisor: Marie Burlund valgt Claus Oxfeldt valgt
Revisor suppleant: Preben Andersen valgt.

Ad pkt. 7:
Dirigenten gav herefter ordet frit i forbindelse med punktet eventuelt.
Lars Borg: Gennemgik kort nogle af de nye tiltag i forbindelse med Stationsturneringen.
• 1000 kroner pr. hold for tilmelding. Medlemmerne skal have tilknytning til stationen/afdelingen de deltager for.
• Tilskud på 300 kroner pr. m/k - pr. match.
• Der spilles efter ¾ hcp.
• High/low udgår.
• Fourball bestball indføres.
• Man skal påføre de faktiske udgifter i forbindelse med matchen.
Fleming Lehnert: Er ikke enig i at tidsforbruget vil blive nedsat med Fourball bestball.
Kim Bo Munthesen: Husk at opsamling fremmer spille hastigheden. Når man ikke kan nå noget mere(vinde hullet).
Anne Seierø: High/low tog alt for lang tid. Nogle gange op mod 6 timer. Så hun ser meget positivt på det nye tiltag.
Marie Burlund: Fourball bestball. Hun opfordre til at lukke andre spillere igennem. Da det nogle gange kan være pinligt at se den "kø" der strækker sig efter fligten.
Lars Borg: Mindede folk om almindelig golf etikette. Der ville i nær fremtid komme indbydelse ud til Stationsturneringen. Husk at læse betingelserne godt igennem.
Lars Borg: Forårsbrevet ville snart blive udsendt.
Uddeling af præmier. Bellahøj 1, v/ Anne Seierø fik overrakt pokal og vinder poloer, for deres præstation i 2008, da de vandt over Amager 1 i Stationsturneringen.
Kasper Balsløv fik overrakt en flaske whisky. Dette for at have lavt en "Hole in One" under en match i Stationsturneringen.

Formanden tog herefter igen ordet for at takke dirigenten for god mødeledelse samt deltagerne for god ro og orden og den saglig debat.
Medlemmerne overgik herefter til spisning og efterfølgende træning på driving rangen på Royal Golf Center på Amager.
Det blev bekendt gjort, at dagens arrangement var gratis, da proen på driving rangen ikke længere var ansat i centret. Afdelingen havde fået nøglekort gratis.

Søren Norlander, Sekretær
Dan Berthelin, Formand
Kurt Gullits, Dirigent

Medlemsmødereferat 2009 som PDF - klik her!

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link:

Link til www.adobe.dk