2020

Referat af medlemsmøde den 2. juli 2020 på Station CityGolfafdelingen_logo_effect.gif

Fremmøde: 4 medlemmer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4a. Kassererens beretning.
4b. Fastlæggelse af særkontingent samt budget for 2020.
5. Indkomne forslag
6. På valg er:
- Formand, Dan Berthelin, villig til genvalg.
- Bestyrelsesmedlem, Frank Lund Nielsen, villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Søren Norlander, villig til genvalg
- 7. Eventuelt

Indledning
Formanden bød velkommen til Medlemsmødet 2020, hvor han vil se lidt tilbage på det forgangne år, men også berøre fremtiden.

Det var med beklagelse og stor sorg, at jeg den 20. august 2019 modtog meddelelsen om Steffen Steffensens alt for tidlige død. Han gav som kollega i sine mere end 40 år alt til politiet og meget til politigolf, den alt for korte tid, han spillede golf. Han var et skattet, respekteret og vellidt menneske, som var kendt langt ud over politiets rækker for ikke mindst hans ligefremme og ærlige måde at takle den samlede danske verdenspresse. Han brugte golfen og banerne - her ikke mindst Greve Golfklub, hvor han var medlem - som fysisk og mentalhygiejnisk opladning til hans hverdag. Jeg vil anmode om, at I rejser Jer og mindes Steffen med et minuts stilhed.

Vores medlemsmøde i jubilæumsåret 2020 blev så året, hvor bestyrelsen måtte vælge at udskyde mødet til i dag. Ingen er her i tvivl om årsagen og den risiko for smitte, som dette særlig "corona-år" dagligt påvirker os i større eller mindre grad.

Facebook eller

Sidste år nævnte jeg en del om den optimisme, som Golfafdelingen var en del af set i politiidræts-mæssigt sammenhæng. Denne optimisme lever stadig i bedste velgående.
PI-København har i anledning af foreningens 100-års jubilæum fået udarbejdet et "skrift", som i historisk perspektiv ser tilbage på alle de idrætter, der over tiden har været en del af foreningen. Et eksemplar er til rådighed for interesserede.
Heldigvis har Rigspolitiet udstukket regler og retningslinjer for, hvorledes gunstarter nu kan gennemføres, hvorfor Golfafdelingens eget 20 års jubilæums-arrangement i regi af klubmester-skabet kan gennemføres på Kokkedal Golfklubs bane som forventet.

Bestyrelsen stiller stadig i stærkeste opstilling, hvilket tydeligt afspejler sig i Golfafdelingens aktiviteter, men ikke mindst aktiviteternes gennemførelse….. det enkelte bestyrelsesmedlems professionalisme samt kendskab til golf afspejler sig klart og tydeligt.

Inden vi går over til den formelle del af medlemsmødet vil jeg takke I få deltagere for jeres fremmøde. Aldrig har vi været så få, men hyggeligt er det.

Ad pkt. 1:
Formanden foreslog Lars Borg, som blev valgt med akklamation og uden modkandidater. Lars Borg takkede for valget. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt indvarslet ved opslag på tjenestestederne, opslag på hjemmesiden, samt via Outlook.

Ad pkt. 2:
Afventer behov. Ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Ad pkt. 3:
Formanden berettede:
I denne særlige beretning vil jeg tidspunktet og situationen taget i betragtning alene komme med ganske få betragtninger. Husk at alle PI-Københavns årsberetninger er uploaded på hjemmesiden www.politiidræet.dk.
Golfafdelingens beretning har vi udsendt i forbindelse med indkaldelsen til dette møde.

Desværre har "corona-året" med vigtige tjenstlige arbejdsopgaver for to bestyrelsesmedlemmer betydet, at de ikke kan være til stede i dag. Vores kasserer er tillige ikke til stede.

Til Golfafdelingens skriftlige beretning har jeg følgende bemærkninger:

Jeg har igen og igen omtalt vigtigheden af de artikler, som af vores medlemmer bliver skrevet til Politiidræt. Pengene, som PI København modtager fra selskabet bag bladet, tilfalder også Golfafdelingen som en del af vores årlige tilskud. Så fortsæt gerne med at være "oppe på tasterne".

Peter Levring har også i 2019 holdt bestyrelsen op på formålet med at have en hjemmeside, så en respektfuld tak til Peter også i år.
Vores revisorer Claus Oxfeldt og Johan Kofod har kikket kassereren "over skulderen" uden at komme med anmærkninger…… tak til dem begge for indsatsen.

De sportslige aktiviteter var i 2019 "heller ikke så ringe endda", da både Stationsturneringen og Klubmesterskabet blev afviklet med fornemme resultater.
Stationsturneringen blev vundet af Artillerivej.
Klubmestre blev Rikke Thomassen og Anders Stokholm. I de indlagte Stableford matcher blev vinderen af A-rækken Frank Lund og B-rækken Ulrik Jensen.
Danmarksmester for damerne blev Anne Seierø og Carsten Ekstrøm vandt herrerækken. De stillede ikke op for PI-København, men er dog medlemmer af Golfafdelingen.
Under afviklingen af de åbne turneringer var Golfafdelingens medlemmer i kø ved skamlerne.
Jesper Bangsgaard vandt Fyn Open og i Jylland løb Anders Stokholm med hæderen. Nordsjælland Open var ingen undtagelse, idet Lena Dahl og Kurt Gullits Rasmussen var øverst på skamlen.
Sportsjournalisterne vandt på Skovbo Golfbane den samlede holdkonkurrence, så de tog pokalen med hjem for at passe på den til i år.

Søren Norlander vil jeg, ikke mindst for hans sportslige resultater, også i dag fremhæve. Hans resultat ved World Amateur Golfers Championship, der blev afviklet som Stablefordkonkurrence på Borneo, taler for sig selv. Hans femteplads på det danske landshold i sin række er til stor ære og hæder for Søren.
Yderligere vandt Søren i januar måned sammen med sin makker en parturnering i Marokko, hvor han med sin spillemæssige stabilitet var den bærende kraft bag resultatet.

Med disse bemærkninger fremsætter jeg håbet om, at alle vores medlemmer deltager så meget som muligt i Golfafdelingens arrangementer.

Ad pkt. 4a:
Ved fravær af kasserer Jesper Bangsgaards gennemgik Frank Lund Nielsen regnskabet for 2019, samt noterne til dette, hvis dette var ønskeligt.
Der blev kort omtalt enkelte større udgifter herunder den udgiften til Stationsturneringen. De tilstedeværende medlemmer udtrykte stor tilfredshed med det fornemt opstillede regnskab og kassererens arbejde generelt.

Budget for 2020 blev gennemgået - Ingen bemærkninger.

Der blev spurgt om der var yderligere bemærkninger til regnskab eller budget. Akklamation.

Ad pkt. 4b:
Særkontingent ændres ikke, og vil dermed igen være kr. 20 pr. måned, hvilket blev vedtaget.

Ad pkt. 5:
Ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 6:
Valg jf. § 11:
Formand - Dan Berthelin, blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlem - Søren Norlander blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlem - Frank Lund Nielsen blev genvalgt uden modkandidater
Suppleant - Niels Erik Nielsen blev valgt.
Suppleant - Jesper Joachim blev valgt.

Ad pkt. 7:
Dirigenten gav herefter ordet frit i forbindelse med punktet eventuelt.

Dirigenten forespurgte høfligt om bestyrelsen havde overvejet at oprette en Facebook side eller gruppe, da dette kunne give nogle andre muligheder for kommunikation frem for en hjemmeside.
Bestyrelsen tog dette forslag med i det videre arbejde og ville undersøge dette nærmere.
Til orientering blev omtalt følgende datoer:

DPM Golf den 17. og 18. august 2020 i Sorø.
SGK, Match mod sportsjournalisterne den 17. august 2020 i Skovbo.
Klubmesterskab i Golfafdelingen den 4. september 2020 i Kokkedal.
Nordsjælland Open den 14. september 2020 i Fredensborg.
Finale Stationsturneringen den 9. oktober 2020.

Formanden takkede herefter dirigenten for god mødeledelse, enkelte spydige bemærkninger, saglige indlæg uden for talerækken, samt deltagerne for god ro og orden.

Grundet Corona/Covid 19 blev der ikke afholdt fællesspisning og ej heller spil på simulator i SIMGOLF centeret, Grøndals Centeret. 

 

Dan Berthelin
   formand 

Frank Lund Nielsen
       referent

Lars Borg
 dirigent 

 

Læs referatet i PDF-format - klik her