Årsberetning 2007

For Golfafdelingen nærmer 2007 sig sin afslutning helt ifølge forventningerne ikke kun fordi året "rinder ud", men fordi vi har opnået den sportslige og sociale succes, som vi tilstræber.
Vi har ikke ladet os påvirke af det kaos og de frustrationer, som er en beklagelig følge af omlægningerne i medlemmernes dagligdag.
Det har med al tydelighed vist sig, at for politiidrætten og i særdeleshed Golfafdelingen har 2007 været et godt år, som alle med tilfredshed kan se tilbage på.
Vi har fastholdt afdelingens medlemstal og tilbuddene har på ny overgået de forventninger, som vi med al optimismen har kunnet håbe på.
Det er derfor fortsat en stor glæde at være en af de få, der kan gøre så meget for de mange.
Vi i bestyrelsen er meget glade for de positive tilkendegivelser, vi til stadighed modtager. Det tager vi som udtryk for, at forventningerne til os bliver løst til alles tilfredshed.
Som et nyt tiltag i året som er gået, har vi tillige fået adgang til elektronisk at gøre opmærksom på afdelingen, idet hjemmesiden "www.golfafdelingen.dk" er "kommet til".

Medlemsmøde
I år var fremmødet til medlemsmødet igen så stor, at mødet, der blev afholdt den 13. marts var henlagt til kantinen på Station Amager.
Der var mødt 31 medlemmer, og PI´s Forretningsudvalg var - vanen tro - repræsenteret ved afdelingens kontaktperson Kurt Gullits Rasmussen, der blev valgt som mødets dirigent.
På mødet var følgende på valg:

Næstformand: Carl Horn
Kasserer: Lars Borg
Bestyrelsesmedlem: Kim Bo Munthesen,
som alle blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsesmedlem: Steen Hansen - havde ønsket af afgå uden for tur.
Som nyt bestyrelsesmedlem havde bestyrelsen foreslået Søren Norlander, der blev valgt uden modkandidat.
Annette Nielsen og Niels-Erik Nielsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Medlemsmødet blev afsluttet med spisning, hvorefter mange af de fremmødte medlemmer - næsten som en tradition - tog til "Swinging Night" i Copenhagen Indoor Golfcenter, hvor der var mulighed for at få den værste "vinterrust" i svinget "banket af" under kyndig vejledning af en centrets golf-trænere. Det blev på ny nogle hyggelige og lærerige timer.

Bestyrelsesarbejdet
Arbejdet i bestyrelsen blev i årets løb gennemført med mange frugtbare synspunkter, særligt når der skulle træffes afgørelser af regelmæssig karakter ved afviklingen af Stationsturneringen. Det var for alle nogle lærerige afgørelser, som blev truffet og meldt ud til medlemmerne. Afgørelserne vil snarest blive indarbejdet i proportionerne for Stationsturneringen samt for afviklingen af Klubmesterskaberne, hvorved de opståede uklarheder vedrørende matchafviklingen forhåbentlig bliver undgået.
Vi har tillige videreført arbejdet med visionerne, som blev omtalt på årets medlemsmøde.
Jeg vil også i år benytte denne lejlighed til at rette en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for det engagement, de har udvist i årets løb. Det er altid en fornøjelse at være en del af "holdet".
Desværre for Golfafdelingen valgte Steen Hansen, efter at have være medlem af bestyrelsen siden afdelingens stiftelse i august 2000, at forlade bestyrelsen i årets løb. Jeg vil som på medlemsmødet - det kan ikke gøres for ofte, når en så god repræsentant for politiidrætten omtales - endnu engang sige Steen rigtig mange tak for den måde, hvorpå han har arbejdet for Golfafdelingens bestyrelse.
Jeg vil også i år sige henholdsvis Dorte Bo Jensen og Flemming Lehnert tak for deres store arbejde med at skaffe overnatning og koordinere transporten i forbindelse med medlemmernes deltagelse i div. åbne turneringer. Jeres arbejde har været meget prisværdigt og en stor hjælp til alles tilfredshed.

Økonomi
2007 har været et meget flot økonomisk år. Det budgetterede underskud blev i den sidste del af året vendt til overskud - og endda et relativt stort overskud.
Igen i år har afdelingens medlemmers gode fornuft - og måske også ønske om hjemmebanefordel - i Stationsturneringen været en medvirkende årsag til overskuddet.
Udgifterne til stationsturneringen var i 2007 sat til 66.000 kr., men udgifterne blev holdt nede, således at der kun blev brugt ca. 45.000 kr. i greenfee.
På turneringssiden i øvrigt (Åbne turneringer) blev der også anvendt en mindre del end de budgetterede 72.000 kr.
I alt ca. 52.000 kr. blev anvendt til turneringer rundt om i landet, og igen i år var Trelleborg Open den mest besøgte turnering med udgifter på i alt 9.500 kr.
Sammenlagt var der på hele turneringsområdet lagt op til udgifter på 103.000 kr., men de faktiske udgifter blev på kun 74.000 kr.
På uddannelses- og materielsiden blev der også sparet en del. Budgettet på området var i alt på 16.000 kr., men der blev kun brugt 7.500 kr., hvilket dog var lidt mere end sidste år.
Administrationskontoen holdt ikke sit budget på 4.800 kr. men løb op i 8.200 kr.
Dette skyldes udgifter til Golfafdelingens flotte hjemmeside.
2007 må siges at være et næsten alt for godt år, og med ca. 38.000 kr. i aktiver plus et overskud på regnskabet på ca. 13.000 kr. er Golfafdelingen temmelig godt rustet til 2008, som vi ser frem til.

Stationsturneringen
I år deltog 18 tilmeldte hold fordelt på 4 puljer, og efter mange spændende matcher stod 4 nedennævnte hold klar til semifinalerne

Københavns Politiforening, finalist fra i fjor
Bellahøj 2, med en stærk kvindelig kaptajn, Anne Seierø
Lufthavnen, tidligere vinder og efter en uhyre tæt afslutning
Station City 1, efter et tæt opgør med Personfarlig Kriminalitet

Det skal nævnes, at Lufthavnen i puljen lagde ud med at tabe til Station Amager, de forsvarende mestre, men da Pensionisterne sensationelt senere slog Amager, endte hele 3 hold lige, og kun efter nøje udregninger af de enkelte kampe i hver match, lykkedes det altså Lufthavnen at stå som vinder af puljen.
Ergo hver eneste kamp i matchen tæller i sidste ende, hvorfor det er endnu mere vigtigt at også matcherne afvikles korrekt jf. proportionerne, nok om det nu - ikke også Preben!!
Bellahøj 2 slog efter en tæt match KP i den ene semifinale, den uovervindelige double fra KP, John Dige og Johan Kofoed måtte finde deres overmænd eller rettere overkvinde i Anne's double !
Det lykkedes desværre ikke for Station City 1 at stille hold til semifinalen mod Lufthavnen. Skader fra golf og ungdomshuset samt ferier kom i vejen, og da vi havde en deadline, måtte Lufthavnen desværre uden kamp erklæres for vinder af semifinalen. En understregning af, at der som minimum skal være 6 spillere på et tilmeldt hold.
Finalen blev afviklet den 1. oktober på Furesøens Golfklub, og lad det være sagt med det samme, at det blev en herrefight, vundet af en kvinde !!

Tillykke til Bellahøj 2
Endnu en gang slog Anne til i doublen, efter en vunden single til hvert hold, blev finalen meget passende afgjort på 18. og sidste hul til Anne og Rune's fordel. Spændende var det efter sigende, for de var trods alt oppe imod en meget stærk double med Henrik Bach og kaptajn, Niels Erik.
Set over hele turneringen må det siges at være fortjent, idet Bellahøj 2 hele turneringen igennem har været aldeles suveræne, og jeg tror ikke Anne har sat nogle point til undervejs, trods det, at hun ofte gik fra den ene golfmatch til den anden på en og samme dag.
Sæsonen 2007 vil nok desværre også blive husket for en del ikke afviklede matcher af den ene eller anden årsag, ligesom der undervejs opstod en del tvister med hensyn til afviklingen af matcherne, når det ene hold mødte op med færre end 4 spillere. Vi har prøvet og prøver til stadighed at lave matchproportionerne så entydige, at det skulle være klart hvorledes matcherne skal afvikles, og mon ikke alle forstår det nu, så vi måske kunne undgå denne slags problemer i 2008 - håber jeg!
Det er faktisk ikke særlig rart at skulle lege bussemand og diktere et resultat af en match til en god kollega og golfkammerat.
Men det er altså nødvendigt at henvise til matchproportionerne af og til, ligesom det er meget nemmere, hvis alle overholder reglerne.
Mange matcher blev ikke afviklet, og desværre også mange afgørende matcher, hvorfor vi i turneringsledelsen måtte træde ind og diktere kampdage, og det er faktisk heller ikke særlig rart.
Jeg vil gerne slutte året med en lille morale med hensyn til sæsonen 2008. Vi pønser på nogle nye tiltag, herunder bl.a. mulighed for flere kampe for det enkelte hold, men for at det skal kunne være realistisk uden at gå op i for mange skrivebordsafgørelser og dikterede kampe, vil jeg henstille til næste års kaptajner, at man meget nøje tænker sig om inden at et hold tilmeldes.
Kim Bo, som har bidraget med indlægget, og Lars skal have tak for det store stykke arbejde, de har ydet med at få afviklet turneringen på den bedst tænkelige og mest retfærdige måde.

Klubmesterskabet
Årets klubmesterskab blev mandag den 3. september afholdt på Rønnede Golfklubs bane på en dag, hvor sensommevejrudsigten anno 2007 "spillede med" på banens mange bakker og lumske huller. Hvis nogen skulle have glemt det, var vejret regn med ofte hård vind. Regnen kom heldigvis ikke, men der var en del våde områder. Dog var banen i fin stand, og greens var ikke nemme.
Det blev som altid et godt mesterskab, hvor de ca. 70 fremmødte medlemmer fik en god golfdag.
Med stabilt og rutineret spil lykkedes det i damerækken Merete Viffeldt og i herrerækken Steen Hansen at blive klubmestre 2007.
Et stort tillykke til jer begge.
Der skal også lyde en stor tak til vore sponsorer, som ingen havde leveret præmier til det overdådige præmiebord, samt til Rønnede Golfklub for lån af bane, klubhusfaciliteter og for deres måde at behandle os på.

Danmarksmesterskaberne
De Danske Politimesterskaber i Golf blev i år under det nye koncept med Kolding PI som arrangør afviklet på Vejen Golfklubs bane, og Dansk Politimester 2007 for herrer blev først fundet efter 36 spillede huller.
Her var Steen Hansen i en klasse for sig selv, idet han efter mesterskabsspil efter de 36 spillede huller vandt med 10 slag mindre en "runner-up".
For damernes vedkommende var der for PI København, Golfafdelingen tale om total dominans, idet de 3 første pladser blev indtaget af afdelingens medlemmer med Ruth Langlouis som vinder og med Marie Burlund og Dorte Bo Jensen på henholdsvis 2. og 3. pladsen.
For helt at understrege PI Københavns dominans blev resultatet hos herre A-rækken således, at Jesper Klitaa besatte 1. pladsen og 2. pladsen blev besat af Søren Norlander.
Det var en rigtig god dag at være medlem af Golfafdelingen, og der skal lyde en stor sportslig tak og anerkendelse for de flotte placeringer.

Hovedstadsmatchen Oslo - København
Som opfølgning på sidste års match mod vore norske "broderpolitier" fra Oslo, havde Oslo Politi Idretslag inviteret til revanchematch i Norge, nærmere bestemt Skjeberg Golfklubb i Sarpsborg.
Inviteret til Golfafdelingens hold var i år Stationsturneringens vinderhold 2006, som blev Amager 1 samt vinderen og runner up af Klubmesterskabet 2006. Med diverse afbud blev holdsammensætningen fra Golfafdelingen således, at Lars Borg, Søren Norlander, Oscar Lassen, Martin Vistisen, Claus Pihlkjær og Anders Hamberg drog af stede til Norge den 10. juni for at spille matchen den 11. og 12. juni.
Resultatet efter de 2 dages match blev en noget mere overbevisende sejr til Golfafdelingens mandskab, end da "Oslopolitierne" vandt i 2006, idet resultatet blev 13-7.
Så forudsigelsen fra sidste år om at pokalen i 2007 vil blive søgt hjemtaget - igen ført sydpå - holdt stik, og dermed et rigtigt godt sportslig resultat.
Efter at have læst artiklen for turen og "hørt" flere beretninger om dagene, kan jeg ikke få andet indtryk, end at turen - selv om der blev sejret - har været en god oplevelse og dermed tillige en socialt succes.

SIM-Golf
I bestræbelserne på at tilbyde medlemmerne af Golfafdelingen aktiviteter året rundt, indledtes et samarbejde med SIM-Golf i Grøndalscentret. SIM-Golf indehaves af 2 tidligere medlemmer af Golfafdelingen Torben Ehlers og Kjeld Jensen, og er et af Nordeuropas største og flotteste golfsi-mulatorcentre, hvor der spilles på "Full Swing Golfsimulator" hele året.
Her arrangerede Jesper Bangsgaard to dage, hvor medlemmerne for et mindre beløb fik mulighed for at deltage i en golfsimulatorturnering.
Spillet foregik med egne golfkøller, og der spilles mod et meget livagtigt lærred. Der kan slås fra fairway, rough og sand. Med en spilletid på ca. 4 timer for en 4-bold mindede det også her om rigtigt golf.
Bestyrelsen har valgt, at der i år 2008 skal ske udvidelse af mulighederne for at prøve kræfter med denne form for golf.

Åbne politimatcher
Ingen i år var der inviteret til åbne turneringer, idet der blev afviklet Fyn Open, Jysk Open, Trelleborg Open, Holstebro Open og afslutningsvis Hobro Open.
Alle matcher, som afdelingens medlemmer med stor entusiasme deltog i, begyndte på Fyn med vindere fra Golfafdelingen i begge herrerrækker, idet Jesper Klitaa vandt A-rækken og Harun Rubin vandt B-rækken, ligesom der på de følgende pladser i begge rækker var mange af Golfafdelingens medlemmer.
I Trelleborg Open var nogle af Golfafdelingens 44 tilmeldte medlemmer igen med helt fremme, idet Anne Seirø og Ruth Langlouis besatte de 2 første pladser i damerækken, ligesom Jørgen Lesby, Flemming Lehnert og Søren Norlander i herre A-rækken blev henholdsvis "runner-up" og nr. 5 og nr. 6 med points klart over deres handicap. I herre B-rækken besatte Knud Støiholm-Hansen 4. pladsen med ikke mindre en 41 points, men "det er svært at vinde", når vinderen scorer ikke mindre en 43 points.
I Jylland gjorde afdelingens medlemmer sig ikke resultatmæssigt gældende på vinderpladserne, men det var for mange nogle uforglemmelige golfture.
Et navn der i sammenhæng med vindernavne mangler er årets "runner-up": Kim Bo Munthesen. Han blev ikke mindre en 3 gange i 2007 "runner-up", så hvad kan det ikke blive til i 2008.
Et stort tillykke til alle vinderne, men også til de som ved deres deltagelse har gjort det muligt for arrangørerne at gennemføre matcherne. Tak for det.

Ryder Cup 2007
Under denne overskrift stod Kim Bo Munthesen som medarrangør og holdkaptajn for den traditionelle match mod spillere fra Københavns Brandvæsen. Golfafdelingens medlemmer havde vundet matchen de sidste flere år og selv om Brandvæsenet blæste til angreb lykkedes det efter 4 doubler og 8 singler at dele matchen 6-6, selv om "politiet" havde været nede med 3½ mod ½ ved frokost.
Da "politiet" som nævnt havde vundet de foregående år, tilskriver reglerne i "Ryder Cup", at det forsvarende hold er sejrherre, når matchen ender uafgjort.
Derfor måtte Brandvæsenets kaptajn endnu engang overrække sejstrofæet til politiets kaptajn.
Tillykke til Kasper Balsløv, Anders Hamberg, Lars Ole Karlsen, Kim Olsen, Henrik Bach, Jesper Bangsgaard, Niels Crone og kaptajn Kim Bo Munthesen.

Til slut: "Kære medlem" - din familie og du selv ønskes et lykkebringende 2008, og bestyrelsen lo-ver, at vi i året som kommer, vil bestræbe os på at leve op til forventningerne.

Dan Berthelin
formand

Årsberetningen 2007 som PDF - klik her!

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: getacro.gif